Kasutustingimused

Sisu

 

Reeglid

Need reeglid rakenduvad kõikidele pakutavatele teenustele, mida osutatakse kliendile otse või kolmanda osapoole kaudu, seda kasutatavast seadmest sõltumatult. Palun arvestage sellega, et kui kasutate meie veebilehte (teavet otsides, pakkumisi vaadates jne) või mõnda muud meie programmi mistahes süsteemi kaudu (edaspidi veebileht) ja/või teenuseid tellides, te kinnitate, et saate aru ja nõustute järgmiste reeglite kõikide sätetega. Me teatame, et neid reegleid kaasajastatakse regulaarselt ja meil on õigus muuta üht või enamat nendest reeglitest mistahes ajal.

See veebileht, selle sisu ja vahendid, veebilehe kaudu pakutav internetis tellimise võimalus ja muud veebilehed kuuluvad ja on soetatud Novaturas AB poolt, kes on ettevõttena registreeritud ja tegutseb Leedu Vabariigis, aadressiga A. Mickevičiause tn 27, LT-44245 Kaunas, Leedu vabariik, ettevõtte registreerimisnumber 135567698, ettevõtte toimik on koostatud ja hoiul Riiklikus Ettevõtete Registrikeskuses (www.kada.lt), kasutades kaubamärki Travel On Spot (edaspidi Travel On Spot). Kõik meie poolt pakutavad teenused on eranditult mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks. Järgnevad allpool toodud reeglid rakenduvad kõikidele pakutavatele ja võimaldatud teenustele.

Tagasi üles⇑

 

Pakutavad teenused

Travel On Spot ja meie partnerid võimaldavad selle veebilehe kaudu erinevatel äriettevõtetel pakkuda majutusteenuseid (hotellid, motellid, võõrastemajad jne, edaspidi kõik koos nimetatud kui majutusasutused) ja/või muudel teenusepakkujatel tutvustada ja võimaldada potentsiaalsetel klientidel broneerida nende teenuseid. Samuti võimaldab Travel On Spot koos oma partneritega veebilehe külastajatel valida ja broneerida valitud teenuseid.

Palun arvestage sellega, et mõne teie poolt valitud teenuse broneerimine Travel On Spot kaudu, tähendab otsest ja kaudset õiguslikult siduvat tehingut konkreetse valitud teenusepakkujaga (nt majutusasutusega). Travel On Spot tegutseb ainult vahendajana broneeringut tegeva kasutaja ja majutusasutuse või mõne muu teenusepakkuja vahel. Travel On Spot edastab broneeringu andmed konkreetsele majutusasutusele ja/või muule teenusepakkujale (või teisele vahendajale) ning konkreetse teenusepakkuja broneeringukinnituse e-posti teel kasutajale/teenuse saajale. Travel On Spot ei pea pakkuma ühtki muud teenust ja ei ole vastutav kolmandate osapoolte poolt pakutavate teenuste eest (nagu ka teised vahendajad, kellel võidakse olla palutud broneering esitada või teostada).

Travel On Spot ei pea koguma, ega kontrollima kolmandate osapoolte poolt avaldatud teavet Travel On Spot teenuste kohta. Travel On Spot peab oma meediakanalites pakkuma ainult konkreetselt teenusepakkujalt saadud teavet, vahendades seda kasutaja ja majutusasutuse ja/või muu teenusepakkuja vahel. Travel On Spot kaudu ja veebilehel avaldatud teabe eest (teenusekirjeldused, pildid, hinnad, teave tubade saadavuse kohta ja muu veebilehel pakutav teave) vastutavad ainuisikuliselt konkreetsed teenusepakkujad, samuti vastutavad nad selle õigsuse, terviklikkuse ja ajakohaste värskenduste eest. Travel On Spot ei pea kontrollima ja garanteerima kolmandate osapoolte poolt avaldatud teabe õigsust, terviklikkust ja korrektsust. See tähendab muu hulgas, et Travel On Spot ei ole vastutav ühegi vea (kirja- ja/või muu vea), segaduste eest teenuste või muu teabe pakkumistes, mis on põhjustatud veebilehe tõrgetest, selle värskendamisest, parandamisest või tugitöödest jne, nagu ka ebaõige või eksitava teabe esitamise või teabe sisestamise ebaõnnestumise eest. Iga konkreetne teenusepakkuja on ainuisikuliselt vastutav enda teenuste kohta veebilehel avaldatud teabe õigsuse, terviklikkuse ja korrektsuse ning selle vastavuse eest kõikidele õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kõik kahjunõuded, mis on tõusetunud teabe pakkumise ebaõnnestumisest või selle ebaõigest pakkumisest, tegevustest, nõuetest kompenseerida kasutajale võimalikud tekitatud kahjud jne, jäävad ainult konkreetsete teenusepakkujate kanda, kelle tegevuste või tegevusetuse või seaduste eiramise tagajärjeks need on.

 

Samuti ei ole Travel On Spot õigustatud subjektiks, kellele esitada raha tagasimakse nõudeid mistahes hilinemiste, tühistamiste või broneeringu kinnituse või teenuse osutamise teekonna muutuste eest. Travel On Spot ei ole vastutav tõrgete või teenuse pakkumise katkestamise eest, mille põhjuseks on streigid, ilmastikutingimused, valitsuste otsused ja muud vääramatud jõud, nagu ka juhtudel, kui on kinnitatud / müüdud rohkem pileteid / kohti, kui oli saadaval, ja mistahes muude lisakulude eest, mida kannavad kasutajad / teenuse saajad, ning muude sarnaste asjaolude eest. Kõik päringud, nõuded, hagid, kaebused või avaldused riigiasutustele, kes on volitatud vaidlusi lahendama (teenuse kvaliteedi, broneeringu ja osutatud teenuse vahelise erinevuse, osutamata jäetud / osaliselt osutatud või valesti osutatud teenuse osas jne), tuleb esitada otse teenusepakkujale ja need peavad tuginema nende ebaseaduslikule tegevusele / tegevusetusele.

Veebileht võib pakkuda teenustele teatud hinnangut, sellele vaatamata tuleb seda käsitleda teenusekasutajate subjektiivsetel hinnangutel tuginevaks üldiseks soovituseks. Travel On Spot ei pea pakkuma konkreetseid soovitusi või garantiisid teenuste ja teenusepakkujate kohta. Travel On Spot ei pea ka garanteerima sisestatud hinnangute õigsust.

Travel On Spoti teenused on eranditult mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks. Pidage meeles, et veebilehel pakutavate toodete ja teenuste ning tarkvara edasimüümine, neile allahindluste tegemine, kasutamine, kopeerimine, monitoorimine (nii "veebiämblikku", "koopialehti" või mõnda muud sarnast süsteemi või meetodit kasutades), kuvamine või mistahes teabe allalaadimine või taastamine ärilisel eesmärgil on rangelt keelatud. Ülalnimetatud tegevuste ja/või kahjude korral, mis on põhjustatud sellistest tegevustest Travel On Spotile, mainekahju või äritegevuse tulemuslikkuse kahju, nagu ka mistahes muu selles tuleneva negatiivse tagajärje korral tehakse nende ulatus kindlaks ja esitatakse kaebus volitatud institutsioonidele, järgides Leedu Vabariigi seadusandlusega sätestatud protseduuri, samuti esitatakse sissenõue kantud kahjude ja ebaseadusliku tegevuse tagajärgede likvideerimise eest.

Tagasi üles

 

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele

Veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele (majutus- ja muude teenuste pakkujad jne). Need lingid on toodud kasutajateni ainult informatiivsetel ja tutvustavatel eesmärkidel. Travel On Spot ei kontrolli neid veebilehti ja ei ole vastutav nende sisu ega asjaolu eest, et kasutajad külastavad neid veebilehti ja otsivad neilt huvipakkuvat teavet. Travel On Spot ei kinnita ega kontrolli nendel veebilehtedel sisalduva teabe õigsust, terviklikkust või kvaliteeti.

Tagasi üles

 

Alaealised isikud

Travel On Spoti poolt pakutavad teenused on mõeldud ainult täiskasvanutele (vähemalt 18 aasta vanustele). Teenuste kasutamine alla 18-aastaste poolt on lubatud ainult vanemate, hooldajate või hoidjate õigusliku järelevalve all. Travel On Spotil on õigus kustutada alla 18-aastastelt saadud teave ja tühistada nende poolt tehtud broneeringud peale teabe saamist, et need isikud kasutasid teenuseid ilma vanemate, hooldajate või hoidjate loata.

Tagasi üles

 

Suured broneeringud

Samas majutusasutuses, samaks kuupäevaks ja/või samadel tingimustel ei ole lubatud korraga broneerida üle 10 toa või muud liiki majutuse. Kui Travel On Spot avastab, et kasutaja / klient / teenuse saaja on broneerinud erinevate broneeringutega üle 10 toa, on meil õigus tehtud broneeringud tühistada ja nõuda selliselt kasutajalt tühistamistasu (kui seda rakendatakse antud olukorras). Kui kasutaja on tasunud mittetagastatava deposiidi, siis tema broneeringu tühistamisel seda talle ei tagastata. Kui kasutaja soovib broneerida 11 tuba või muud liiki majutust, tuleb tal võtta ühendust Travel On Spoti konsultantidega ja esitada selline päring otse. Seda saab tehe telefonitsi või saates e-kirja info@travelonspot.com. Pärast päringu läbi vaatamist, võtavad konsultandid kasutajaga ühendust, võimaldades teha soovitud broneeringu suuremale hulgale inimestele. Mõningatel juhtudel võidakse nõuda kasutajalt kirjaliku lepingu sõlmimist ja (või) tagastamatu deposiidi tasumist suuremale hulgale inimestele broneeringu tegemise eest.

Tagasi üles

 

Reisiohutus

Reisijal tuleb valida reisi sihtkoht ja hinnata endal kõiki tehtud valikuga seonduvaid ohte. Travel On Spot soovitab klientidel hoolikalt analüüsida kogu valitud reisi sihtkohaga seonduvat teavet ning riigiasutuste poolt nende infokanalites avaldatud keelde, hoiatusi ja soovitusi. Kahtluse korral konkreetse riigi või piirkonna ohutuse osas võivad kasutajad saada lisateavet vastavate ametiasutuste avalikult saadaolevate kontaktandmete kaudu. Pakkumine teatud teenuste ostmiseks, ei tähenda ühelgi juhul seda, et Travel On Spot teab või garanteerib reisiohutuse kasutaja poolt valitud teatud riikides. Samuti ei vastuta Travel On Spot kahjude eest, mis on tekkinud teatud riikides reisimise käigus.

Tagasi üles

 

Reisidokumendid

Palun pidage meeles, et hotelli (või mõnda muusse majutusasutusse) saabudes või registreerudes, palutakse sageli kõikidel külastajatel (kaasa arvatud lapsed) esitada isiku tuvastamist võimaldav dokument (pass või ID-kaart). Iga reisija peab isiklikult hoolitsema kõikide reisidokumentide eest (passid, ID-kaardid, viisad jne). Travel On Spot ei kontrolli, ega vastuta isiklike ja/või reisidokumentide sobivuse, nende kehtivuse ega ka majutusasutuse või mõne muu teenusepakkuja poolt kliendi suhtes langetatud otsuse eest, kui tal ei ole esitada isikut tõendavaid dokumente või kui ta kasutab ebasobivaid isiklikke dokumente. Travel On Spot ei ole ühelgi juhul vastutav migratsiooni- ja piiriametnike poolt reisijate suhtes langetatud otsuste eest.

Palun pidage meeles, et teatud riikidesse reisides nõutakse reisijalt viisat, erilubasid jne, nagu ka võidakse miinimumnõudena rakendada passi või ID-kaardi kehtivust. Palun küsige enne konkreetsesse riiki reisimist seal kehtivate erinõuete kohta.

Pidage meeles, et välisriikides reisimiseks on soovitatav hankida kindlustus meditsiinikulude, õnnetuste ja/või muude juhtumite jaoks. Klient on täielikult vastutav kindlustusriskide eest, nt tal tuleb endal otsustada, kas kindlustus hankida ja millist tüüpi kindlustus hankida.

Tagasi üles

 

Hind

Kliendi poolt broneeritud teenuste hind peab olema sama, mis on veebilehel näidatud, välja arvatud ilmselgete vigade korral. Teenuse hinda võidakse igal ajal muuta, sellele vaatamata ei mõjuta see enne muutmist tehtud broneeringu maksumust. Vaatamata Travel On Spoti kõikidele mõistlikele püüdlustele seda vältida võivad mõned reisibroneeringu teenuste hinnad olla veebilehel valed. Seetõttu jätab Travel On Spot endale õiguse parandada veebilehel leitud hinnavigu või ebakorrektsusi ja/või valede hindadega tehtud ootel broneeringuid. Sellisel juhul, kui see on võimalik, saavad kliendid tehtud broneeringu salvestada korrektse hinnaga või selle tühistamistasuta tühistada. Travel On Spot ei vastuta broneeritud teenuste pakkumise eest vale (madalama) hinnaga, seda ka juhul, kui kliendile saadeti / klient sai broneeringu kinnituse.

Kõik majutusasutuse teenuste hinnad on Travel On Spoti veebilehel toodud kogu viibimisaja majutuskoha (tuba, apartment jne) kohta, sisaldavad käibemaksu ja mistahes muid makse, sõltumata sellest, kas veebilehel või kliendile saadetud kinnituses on näidatud teisiti. Palun arvestage sellega, et pakutavate teenuste hind võib teenust puudutava maksustamise muudatuste tõttu muutuda. Samuti arvestage sellega, et majutusteenuse hind ei sisalda tavaliselt konkreetses majutusasutuses pakutavate lisateenuste maksumust (näiteks minibaari, pesupesemist, SPAd, sportimist, päevitustoole ja päiksevarjusid, käterätte basseini/mere ääres, seifi, õhukonditsioneeri ja sarnaseid teenuseid). Nende teenuste eest võidakse võtta eraldi tasu vastavalt konkreetse majutusasutuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

Mõningatel juhtudel võib veebileht edastada konkreetsetele peatujatele pakkumisi osta teatud teenuseid madalamate hindadega, sellele vaatamata võivad majutusasutuse poolt pakutavad hinnad olla seotud kindlate tingimuste, nõuete ja piirangutega, nagu tühistamine, raha tagastamine, maksmine jne. Kasutajatel on soovitatav hoolikalt tutvuda enne broneerimist kogu teabega kavatsetud majutuskoha broneerimise, hinna ja muude broneerimis- või raha tagasimakse tingimuste kohta.

Tagasi üles

 

Parima hinna garantii

Travel On Spot püüab pakkuda oma klientidele võimalikult madalaima hinnaga majutust ja muid teenuseid. Juhul, kui kliendid, kes on broneerinud majutust veebilehe kaudu, leiavad mõnest teisest veebilehest sarnaseid teenuseid samasuguste broneerimistingimustega, kuid odavamalt kui on meie poolt pakutav hind, hüvitab Travel On Spot allpool toodud tingimustel meie poolt pakutava hinna ja kliendi poolt leitud odavama hinnaga samasuguste majutusteenuste hinnavahe.

Tagasi üles

 

Parima hinna garantii tingimused

Me eeldame, et me pakume broneerimise ajahetkel majutuskoha parimat võimalikku hinda.

Kui klient leiab teiselt veebilehelt samasuguse broneeritava majutuskoha odavama hinnaga, tuleks tal koheselt võtta ühendust Travel On Spoti kliendiliiniga. Sellisel juhul pakutakse kliendile võimalust osta valitud teenused sama hinnaga, kui ta täidab allpool toodud tingimused:

1) klient on võtnud koheselt pärast broneeringu tegemist (mitte hiljem, kui 48 tunni jooksul pärast broneerimist) ühendust Travel On Spoti esindajaga ja varustanud teda täpse teabega leitud pakkumise kohta: kliendi poolt edastatud link pakkumise veebilehele ja pakutud teenuste näidatud hinnale;

2) teabe kontrollimise hetkel on näidatud pakkumist võimalik internetist leida ja näidatud majutusteenust broneerida. Madalamat hinda ei või pakkuda veebileht / teenusepakkuja, kellega kasutaja on võtnud ühendust, et hinda küsida, või kui kasutajale on saadetud konkreetne e-kiri, st pakkumise hind peab olema avalik ja seda peab olema võimalik kontrollida;

3) leitud pakkumisele rakenduvad samasugused broneerimistingimused nagu teenuse broneerimisel Travel On Spoti kaudu, st, et kasutaja on valinud:

  • sama majutusasutuse;
  • sama tüüpi toa, apartemendi või muu majutustüübi;
  • samad sisseregistreerimise ja väljaregistreerimise kuupäevad;
  • samad majutustingimused (pansioni tüüp, broneeringu tühistamise tingimused ja muud tingimused).
  • veebilehe broneerimistingimused võimaldavad broneeringut tühistada või tehtud broneeringut täiendada ilma lisatasuta.

Parima hinna garantii rakendub broneeringut kinnitavas e-kirjas näidatud reisi hinnale, hõlmates ka tasusid, mida kasutaja on maksnud broneeringut tehes. Garantii ei rakendu tasudele, mida kasutaja maksab mistahes kolmandatele isikutele nt hotellile või muule teenusepakkujale otse makstavad maksud.

Kui eelpooltoodud tingimused ei ole täidetud, peab kasutaja jääma olemasoleva broneeringu juurde ja võib selle tühistada järgides üldist tühistamisprotseduuri. 

Parim hind ei ole garanteeritud, kui: 

  • broneering on tehtud veebilehel, mis ei paku majutusasutuse tüüpi või kohta enne broneeringu lõpetamist;
  • broneering on tehtud spetsiaalset liikmelisust, lojaalsus- või sarnast programmi kasutades, või kasutades mõnda muud allahindlust või teise veebilehe poolt pakutavat eripakkumist;
  • majutusteenus on broneeritud teisel veebilehel reisipaketi osana;
  • kasutaja on võtnud Travel On Spotiga ühendust pärast majutusasutusse sisseregistreerimist.

Pärast hinnavahe kompenseerimise taotluse kinnitamist tagastatakse hinnavahe krediitkaardile või pangakontole, mida kasutaja kasutas majutuse broneerimisteenuse jaoks Travel On Spoti veebilehel. Palun arvestage sellega, et summad kantakse vastavale kontole 30 päeva või muu makseperioodi jooksul.

Travel On Spot jätab endale õiguse täiendada parima hinna garantii tingimusi, lõpetada selle kehtivust või ilma etteteatamata piirata selle andmist ükskõik millisele isikule ja võtmata endale oma äranägemisel kliendi suhtes mistahes täiendavaid kohustusi, seda igal ajal ja mistahes põhjusel. Parima hinna garantii rakendamine konkreetsele kliendile tehakse kindlaks lähtudes taotluse esitamise ajal kehtivatest garantii rakendamise tingimustest.

Tagasi üles

 

Teenustasu

Travel On Spoti teenused on tasuta. Teenuse pakkumise ajal me ei rakenda ühtki lisatasu (broneerimistasu, vahendustasu), mis võivad tõsta majutuskoha broneeringu hinda.

Tagasi üles

 

Makse krediitkaardi või pangaülekandega

Vastavalt maksetingimustele, mille on kehtestanud konkreetne majutusteenuse pakkuja (tavaliselt pakuvad majutusteenuse osutajad teenuse ostmiseks võimalust, mille korral osa maksest või kogu makse ei ole tagastatav), teostatakse makse Travel On Spotile broneerimise ajal turvalist veebimaksesüsteemi kasutades (mida pakub ja toetab kasutaja pank). Makset töödeldakse turvaliselt kolmandast osapoolest vahendaja poolt ja see tehakse otse krediit- / deebetkaardilt või kasutaja pangakontolt Novaturase kontole.

Palun tutvuge enne broneerimist põhjalikult teabega majutuskoha ja broneerimise, maksmise ja mittetagastatava makse tingimustega.

Tagasi üles

 

Valuutavahetus

Travel On Spoti veebilehel pakutakse valuutavahetuse instrumenti ainult informatiivsel eesmärgil. See ei ole päris täpne ja teavet ei uuendata reaalajas. Instrumendi valuutakursid võivad erineda tegelikust kursist.

Tagasi üles

 

Tühistamine ja mitteilmumine

Broneerides majutusasutuses majutuskohta nõustuvad kasutajad broneeritud majutusasutuse teenustele rakenduvate tühistamise ja mitteilmumise reeglitega ning kõikide broneerimise või kohalviibimise ajahetkel kehtivate lisatingimustega, sealhulgas majutusasutuse poolt pakutavate teenuste ja/või toodete tingimustega (majutusasutuse poolt kehtestatud nõuded ja tingimused on kättesaadavad konkreetsest majutusasutusest; samuti on neid võimalik lugeda enne broneerimist). Tühistamise ja mitteilmumise üldtingimused on toodud veebilehel, majutusasutuse info- ja kampaaniaveebis ning broneeringu kinnituse e-kirjas. Palun arvestage sellega, et mõningatel juhtudel, kui majutusteenused on broneeritud erihindade ja pakkumistega, ei ole broneeringut lubatud tühistada ega täiendada. Kasutajatel on soovitatav enne broneerimist lugeda hoolikalt kogu teavet majutuskoha ja tühistamise või mitteilmumise nõuete kohta. Me juhime tähelepanu ka sellele, et vastavalt majutusasutuse tingimustele ja tellimuste broneerimisele, mis nõuavad esialgse deposiidi või (osalise või täieliku) makse tegemist, võidakse broneering tühistada (ilma eelneva etteteatamiseta), kui nõutavat (ülejäänud) summat ei maksta õigeks tähtajaks. Maksega hilinemise, ebaõigete panga, deebet- / krediitkaardi andmete, kehtetu deebet- / krediitkaardi esitamise või ebapiisavate vahendite eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Seetõttu puudub kasutajatel õigus sellistel juhtudel mittetagastatava makse tagasimaksele, välja arvatud erandjuhud, kui majutusasutus nõustub kasutajale tegema erandit kehtestatud maksetingimustes.

Broneeringu ülevaatamiseks, täiendamiseks või tühistamiseks tuleb kasutajal järgida broneeringu e-kirjas toodud juhiseid. Palun arvestage sellega, et kasutajalt võidakse vastavalt majutusasutuse poolt kehtestatud tühistamise, (avansilise) makse või mitteilmumise tingimustele nõuda tasu broneeringu tühistamise eest ja kasutajatel ei ole õigust (avansilise) makse hüvitamisele. Me soovitame kasutajatel lugeda hoolikalt enne broneerimist majutusasutuse tühistamise, (avansilise) makse või mitteilmumise tingimusi ja teha konkreetse broneeringu kõik maksed õigeaegselt.

Kliendi mitteilmumise korral broneeritud majutuskohta loetakse seda broneeringu tühistamiseks.

Pärast broneerimist, ei ole täienduste tegemine (viibimise kestus, lisaks tellitud teenused, klientide nimede, eesnimede täiendamine jne) lubatud, välja arvatud juhtudel, kui majutuse kirjelduses või broneeringu kinnituses on näidatud teisiti. Mistahes muudatuste tegemist loetakse broneeringu tühistamiseks. Muudatused, mis puudutavad viibimisaja pikendamist, on lubatud ainult siis, kui see on võimalik; sellisel juhul arvutatakse broneeringu hind ümber.

Tagasi üles

 

Majutuse iseärasused ja protseduur   
Kategooria

Nii globaalselt, kui ka Euroopa Liidus puudub majutusasutuste jaoks ühtne klassifitseerimissüsteem või standard. Seetõttu võivad sarnase kategooria hotellide standardid riigiti erineda. Hotelli kategooria sõltub tubade suurusest, sisustusest, teenindustasemest, pakutavate teenuste hulgast jne. Kategooriale esitatavad nõuded ja nende tõlgendamine võib olla igas riigis erinev. Näiteks 5* kategooria hotell ei pruugi ühes riigis olla sama kvaliteediga kui on sama kategooria hotell teises riigis.

Hotelli või apartemendi ametlikku kategooriat näidatakse iga hotelli või apartemendi kirjelduses. Kui ametlikku kategooriat ei näidata, tähendab see, et hotell või apartement on esitanud taotluse pädevatelt asutustelt ametliku kategooria saamiseks; seetõttu ei saa see hetkel omada ametlikku kategooriat välisriigis. Kuid tegemist võib olla ka sellega, et hotellide või apartementide kategooriad ei ole konkreetses riigis kohustuslikud. Arvestage sellega, et paljudes riikides (Hispaanias ja mujal) võidakse hotelli või apartemendi kategooriat tähistada tähtede või võtmetega. Hotellide klassifitseerimiseks on proovitud kasutada ühist süsteemi, sellele vaatamata võib osa hotelle või apartemente kasutada klassi tähistamiseks tähti või võtmeid.

Klientide mugavuse huvides võib Travel On Spot pakkuda ka klientide subjektiivsetel hinnangutel ja tagasisidel tuginevat hinnangut majutusasutusele. Need hinnangud on erapoolikud ja aitavad vaid kliendil orienteeruda ning valida soovitud hotelli. Neid hinnanguid ei või samastada riigi ametliku hotelli kategooriaga.

Tagasi üles

 

Hotelliöö

Hotelliöö algab saabumise päeval kell 14.00–18.00; hotelliöö lõpeb lahkumise päevale kell 10.00–12.00. Viimasel reisipäeval tuleb hotellitoast lahkuda vahemikus kell 10.00–12.00. Hotelli haldusmeeskond teavitab teid väljaregistreerimise täpsetest tingimustest. Pärast toast lahkumist võite jätta pagasi hotelli pakihoidu või selleks eraldatud ruumi. Kui võimalik, siis võib hotelli administratsioon majutada külalisi ka varasemal kellaajal või pikendada lahkumisaega. Selle teenuse eest tuleb kliendil tavaliselt maksta hotelli administratsiooni poolt kehtestatud lisatasu.

Tagasi üles

 

Toad

Hotellis võivad olla kahekohalised, ühekohalised toad, apartemendid (hotellituba, millel on eraldi elutuba ja magamistoad, see võib olla varustatud köögiga; apartemendid võivad mõnikord koosneda mitmest ühendatud ruumist, nagu magamistuba ja elutuba), stuudiod (üks väikse esikuga tuba, see võib olla varustatud ka köögiga) ja muud majutustüübid.

Arvestage sellega, et standardses kahekohalises toas võib hotelli interjöörist sõltuvalt olla üks kahekohaline voodi või kaks ühekohalist voodit. Tavaliselt ei ole hotellides kolmekohalisi tubasid. Kui on broneeritud koht kolmanda või neljanda inimese jaoks, paigutatakse tavaliselt kahekohalisse tuppa kokkupandav voodi, sohva või kokkupandav tugitool. Isegi siis, kui hotelli toa tüüp on näidatud kolmekohalisena, saab kolmas inimene magada lisavoodil, sohval või kokkupandavas tugitoolis. Mõned hotellid võivad rentida beebivoodit (tavaliselt tuleb kliendil selle eest hotellile maksta). Palun pidage meeles, et kui mõned hotellitoad võimaldavad majutada 3 või 4 inimest (2 täiskasvanut ja 1 või 2 last), ei pruugita anda esimesele ja/või teisele lapsele eraldi voodit või paigutatakse voodi lisatasu eest.

Tuba hotelli kirjelduses hõlmab tavaliselt magamistuba, vannituba ja rõdu või terrassi.

Mõned hotellid pakuvada madalama tüübiga tubasid, nagu Eco, Economy ja nii edasi. Seda tüüpi tuba on hotelli madalaimat tüüpi tuba, milles on vähem lisavõimalusi kui standardtüüpi toas. Toa täpne kirjeldus on toodud konkreetse hotelli kirjelduses. Vähenõudlikel külastajatel on soovitatav broneerida Eco või Economy klassi tubasid. Nende tubade arv võib olla piiratud.

Hotelli administratsioon majutab külalised saabumise päeval omal äranägemisel broneeritud tüüpi tubadesse. Merepoolseid, basseinipoolseid, aiapoolseid jne tubasid pakuvad hotellid kliendi poolt makstava lisatasu eest. Muudel juhtudel rahuldatakse selliseid nõudmisi ainult võimaluse korral. Kontseptsioon "merepoolne" ei tähenda ilmtingimata toa geograafilist asendit mere suhtes (see ei tähenda "merevaadet"). Tavaliselt ei ole nendest tubadest otsevaadet merele (toa aknad on mere suhtes nurga all); hooned või taimed võivad varjata vaate merele.

Mõned hotellid võivad nõuda apatementide või stuudiote eest deposiidi tasumist (krediitkaardiga või sularahas - sõltuvalt hotelli reeglitest) hotelli poolt määratud summas, apartemendid või stuudiod, mille deposiit makstakse lahkumise päeval tagasi, kui hotelli, apartmendi või stuudio inventari ei ole kahjustatud.

Nõudeid peatuda hotelli kindlal korrusel, külgnevates tubades jne, käsitletakse kliendi täiendavate soovidena, mis ei ole Travel On Spotile ja hotellile siduvad. Neid võidakse rahuldada ainult siis, kui see on võimalik. Kõik teie nõudmised tuleb broneerimise käigus esitada inglise keeles.

Pidage meeles, et kuurortite kohalikud omavalitsused võivad igal ajal kehtestada nn padja-, turisti-, keskkonnamaksud või muud tasud, mille maksmist võidakse nõuda kohapeal, st hotelli sisseregistreerimise ajal või mõnel muul ajal. Travel On Spot ei vastuta kohalike omavalitsuste või riigiasutuste poolt tehtud otsuste eest.

Palun olge ka tähelepanelikud juhtumite suhtes, mil majutusasutused (hotellid) muudavad oma nime või kaubamärki. Nime või kaubamärgi muutmist ei loeta teie broneeringu täiendamiseks.

Tagasi üles 

 

Majapidamistööd 

Majapidamistööde ajal koristatakse korruseid, imetakse vaipadelt tolmu, puhastatakse vannituba ja WCd, viiakse prügi ja korrastatakse voodeid. Kõrgema kategooria hotellide tubasid koristatakse iga päev ja madalama kategooria hotellide tubasid - 1 või 2 korda nädalas.

Voodilinu ja käterätte vahetatakse 1–2 korda nädalas. Kui klient kasutab kööki, tuleb tal endal hoolitseda selle puhtuse eest.

Tagasi üles

 

Toitlustamine 

Täpne pansioni tüüp on toodud hotelli kirjelduses. Eineid serveeritakse hotelli restoranis piiratud tundide jooksul. Kui kliendid lahkuvad hotellist varahommikul või naasevad hotelli hilisõhtul ja soovivad saada einet teisel ajal, siis mõningatel juhtudel (sõltub hotelli administratsiooni protseduurist) on võimalik (mõnikord eritasu eest) saada hommikusöögi või õhtusöögi pakid.

Tavaliseks toitlustuse tüübiks on "puhvet" (iseteenindusega või hotelli personali poolt teenindatav). Mõnikord tuleb kliendil valida mitme pakutava hulgast põhieine.

Hotelli administratsioon kehtestab toitlustusteenuse pakkumise protseduuri, toitlustamise aja ja koha, toidu- ja joogivaliku, seda sõltuvalt riigi eripärast, hotelli kategooriast jne. Hotelli kirjelduses loetletud hotelli restoranide, kohvikute ja baaride toitu ja jooke serveeritakse vastavalt hotelli administratsiooni poolt kehtestatud protseduurile ja nende eest tuleb maksta vastavalt tellitud toitlustuse tüübile. Hotelli administratsiooni otsuse alusel võidakse mõningaid jooke ja toite pakkuda lisatasu eest, seda isegi siis, kui hotelli toitlustus on märkega „all inclusive“ (kõik hinna sees) või „all inclusive +” (kõik hinna sees +). Samuti arvestage sellega, et jookide kogus, nende pakkumiskoht ja aeg võib olla piiratud, seda isegi siis, kui toitlustuseks on broneeritud „all inclusive“ (kõik hinna sees) või „all inclusive +” (kõik hinna sees +). Hotelli personal varustab teid teabega selliste jookide, einete ja nende hindade kohta.

Tavaliselt ei lubata toitu hoida ja valmistada köögita hotellitubades. Hotellides, kus klient leiab saabumise kuupäeval toast kohvi või tee või kus jookide valmistamine (ära toodud hotelli kirjelduses) on lubatud, ei täiendata tavaliselt nende jookide varusid.

Palun pidage meeles, et riietus peab eine ajal vastama hotelli kategooriale.

Tagasi üles

 

Teenused

Hotelli administratsioon peab määrama kindlaks meelelahutusürituste toimumise sageduse ja nende protseduuri. Tavaliselt on hotellides meelelahutuslikke üritusi või muid pakutavaid teenuseid vähem turismihooaja alguses ja lõpus.

Kõiki hotellis pakutavaid või eritasu eest pakutavaid teenuseid ei ole alati võimalik loetleda hotelli kirjelduses. Paluge hotelli administratsioonil varustada teid teabega pakutavate tasuliste ja tasuta teenuste kohta. Tasuliste ja tasuta pakutavate teenuste hulk võib sageli hooaja jooksul muutuda.

Tagasi üles

 

Müra ja hooldustööd

Paljud pakutavad hotellid asuvad restoranide, kohvikute ja ööklubide vahetus läheduses. Meelelahutusüritused kestavad paljudes hotellides turismihooajal sageli hilise ööni. Mõnikord suurendab müra liiklus. Hotellides, mis asuvad lennujaama läheduses, võivad külastajad kuulda õhku tõusvate ja maanduvate lennukite müra. Hotelli administratsioon ei vastuta väljastpoolt hotelli leviva müra eest. Kui soovite viibida vaikuses, soovitame hoolikalt lugeda hotelli kirjeldust või küsida lisateavet ning valida vaikses kohas asuv hotell, mis jääb eemale lärmakatest meelelahutusasutustest. Teatud perioodidel võivad hooldus- ja remonttööd toimuda külaliste majutamiseks mõeldud hotelli osades, mis võib samuti põhjustada müra. Teavet sellistest hooldus- ja remonttöödest avaldab Travel on Spot üksnes juhul, kui klient on valinud majutuse konkreetsesse hotelli ossa ja teenusepakkuja on Travel on Spot´i teavitanud sellistest töödest. Travel on Spot ei vastuta teenusepakkuja administratsiooni poolt vastuvõetud otsuste eest hooldus- ja remonttööde teostamistest, selliste tööde teostamise kestvusest, iseloomust, tööde teostamise asukohast ja võimalike ebamugavuste eest, milliseid tekitatakse kliendile selliste tööde teostamisega. 

Tagasi üles 

 

Kaebused

Kui te arvate, et teie poolt broneeritud teenuseid ei osutatud või osutati ebakohaselt, tuleb kaebus esitada kohalviibimise ajal hotellile kirjalikus vormis, kuna vastuolud on tõenäoliselt kohapeal lahendatavad ja kõrvaldatavad. Kui esitate kaebuse pärast lahkumist, siis ei ole seda enam võimalik lahendada. Kui klient ei esita kirjalikus vormis kaebust oma kohalviibimise ajal, kaotab ta õiguse hüvitise nõudmiseks. Kui erimeelsusi ei lahendata kohalviibimise jooksul, võite esitada majutusasutusele otsekaebuse 15 tööpäeva jooksul pärast majutusasutusest lahkumist. Palun lisage kaebusele koopiad turismiteenuse pakkumise lepingust. Kaebused võite saata ka Travel On Spoti kaudu: info@travelonspot.com – teie kaebused saadetakse koheselt edasi otsesele teenusepakkujale.

Travel On Spot ei vastuta vääramatust jõust (force majeure) tingitud asjaolude eest, mida ei saa kohalviibimise ajal vältida. Me ei aktsepteeri kaebusi teenuste kohta, mis ei sisaldu konkreetsete teenuste loendis.

Teie valitud hotell võib majutada külastajaid teises sama või kõrgema kategooriaga hotellis, kui eelnevalt broneeritud hotellis ei ole külastajate majutamine võimalik. Sellisel juhul ei saa klient nõuda hüvitist.

Tagasi üles 

 

Vastutuse piirang 

Vastavalt nendele reeglitele ja seadustest tulenevatele sätetele vastutab Travel On Spot ainult otseste kahjude või kaotuste eest, mis on kasutajale tekkinud seoses võimalike puuduste / ebaõige tegutsemisega seoses Travel On Spoti poolt pakutavate teenustega. Kompenseeritav kahjusumma on piiratud konkreetse kasutaja broneeringu summaga, mis on näidatud broneeringu kinnitamise e-kirjas (ühe või mitme seotud juhtumi korral).

Travel On Spot, Travel On Spoti esindajad, bürood, Travel On Spotiga koostööd tegevad ettevõtted, edasimüüjad, Travel On Spotiga koostööd tegevad veebilehed, litsentsiomanikud, agendid või muud veebilehe arendamise ja reklaamimisega seotud üksused ei ole ühelgi juhul vastutavad järgmise eest:

(a) mitte ühegi kaudse kahju, töötõrgete, kasumi või sissetuleku kaotamise, lepingute kaotamise, maine või kuvandi kahjustumise eest,

(b) mistahes ebakorrektsuste eest majutusasutuse / teenuse kirjelduses, mis on toodud veebilehel (kaasa arvatud hinnad, pildid, saadavus ja hinnangud),

(c) majutusasutuse / muude teenusepakkujate poolt pakutavate teenuste ja toodete eest,

(d) mistahes otseste ja/või kaudsete kahjude eest, mis võivad kasutajale tekkida veebilehe kasutamise tõttu, võimetusest veebilehte kasutada või hilinemisest (teabe, hinnamuutuste, broneeringu kinnituse jne hilinemisest) või

(e) mistahes kehavigastuste, surma, varalise kahju ja õigusabikulude, reeglite eiramise, tahtlike ja hooletusest toime pandud rikkumiste, teabe ebapiisavuse, hoolimatuse, ebakorrektse teabe, majutusasutuse (selle personal, haldurid, agendid, esindajad või majutusasutusega koostööd tegevad ettevõtted) poolt toime pandud rikkumiste või tsiviilõiguslike tegude eest, kaasa arvatud mistahes (täieliku või osalise) tühistamise, majutuskohtade vähesuse, streikide, vääramatust jõust tingitud asjaolude või mistahes muude sündmuste eest, mille üle Travel On Spotil puudub otsene ja/või kaudne kontroll.

Tagasi üles

 

Õigused intellektuaalsele omandile

Tarkvara, mis on nõutav Travel On Spoti teenuse osutamiseks, mis on veebilehelt kättesaadav või mida veebileht kasutab ja intellektuaalse omandi õigused (kaasa arvatud kopeerimisõigus) veebilehe sisu ning sellel leiduva teabe osas kuuluvad Travel On Spotile ja tema tarnijatele, kui just ei ole teisiti täpsustatud.

Travel On Spoti ainuomand hõlmab kõiki õigusi veebilehele, mis pakub ja teeb teenused kättesaadavaks (kaasa arvatud klientide tagasiside ja nende tõlgitud sisu), nimesid ja huve (kõik intellektuaalse omandi õigused) (disain ja üksused). Kasutajatel ja mistahes kolmandatel osapooltel on keelatud kopeerida, linkida või kasutada (hüper- või muid) linke, avaldada, reklaamida, müüa, integreerida, kasutada, kombineerida või kasutada veebilehe sisu muul viisil (kaasa arvatud kõik tõlked ja klientide tagasiside) või kasutada Travel On Spoti kaubamärki ilma selle omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. Mistahes ülalnimetatud õiguste rikkumist, kuritarvitamist või muud näidatud sarnast tegevust (sealhulgas kopeerimisõigused ja õigused andmebaasidele) käsitletakse intellektuaalse omandi õiguste olulise rikkumisena.

Tagasi üles

 

Privaatsuspõhimõtted

Travel On Spot hindab klientide usaldust ja kaitseb meile usaldatud isiklikke andmeid. Käesolevad, regulaarselt uuendatavad reeglid sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Travel On Spot kasutab ja töötleb isiklikke andmeid ning küpsiseid. Kasutajad võivad võtta Travel On Spotiga ühendust näidatud kontaktandmete kaudu ja küsida lisateavet isiklike andmete kaitse kohta.

Travel On Spotis pakutavaid majutusasutuste / muid teenuseid saab broneerida internetist veebilehe vahendusel, mobiilirakendust kasutades (selle installimise hetkest) ja ka meie partnerite veebilehtedelt ning nende sotsiaalvõrgustikust. Järgnev teave kehtib kõikide loetletud allikate kohta.

Tagasi üles 

 

Privaatsus
Täiendav kirjavahetus 

Kasutaja teadvustab ja nõustub saama Travel On Spoti kaudu teenust tellides: (a) teavet broneeringu kinnituse kohta ja (b) e-kirja, milles Travel On Spot palub kasutajal pärast peatumist täita hotelli hinnangu vormi.

Teisi meetodeid kasutajate kontaktandmete kohta kirjeldatakse allpool.

Tagasi üles

 

Milliseid isiklikke andmeid Travel On Spot kasutab? 

Broneerimisprotseduuri käigus palutakse kasutajal sisestada ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, maksekaardi andmed, majutatavate isikute nimed, perekonnanimed, sünniajad, isiklikud kontaktandmed ja reisivõimalused.

Selleks, et nende tellimusi oleks lihtne hallata, võivad kasutajad luua oma konto, kus neil on võimalik salvestada oma isiklikke valikuid, vaadata eelmisi broneeringuid ja hallata tulevikubroneeringuid.

Mõningaid andmeid võidakse koguda veebilehe lehitsemise käigus, seda ka siis, kui konkreetset broneeringut ei ole tehtud: siia kuuluvad IP aadress, kasutatud veebilehitseja, teave arvuti operatsioonisüsteemi kohta, programmide versioonid, keelesätted ja veebilehel külastatud leheküljed. Andmeid võidakse koguda ka mobiiltelefoni kasutamise käigus; need andmed võimaldavad tuvastada mobiilseadme tüübi, selle sätted, geograafilised (pikkus- ja laiuskraad) koordinaadid.

Kasutaja andmeid võidakse koguda ka ajal, kui nad lehitsevad sotsiaalvõrgustikes.

Tagasi üles 

 

Vastutus õigete andmete esitamise eest

Kasutaja peab tagama ja vastutab veebilehe kasutamise ajal esitatud andmete korrektsuse ja õigsuse eest. Rangelt on keelatud teha vale- või petubroneeringuid. Veebilehel pakutavaid reisi broneerimisteenuseid võib kasutada ainult legitiimsete broneeringute tegemiseks või teenuste ostmiseks teile endale ja teistele isikutele, kelle nimel broneeringu tegijal on lubatud tegutseda. Kui kasutaja teostab erinevat tüüpi kahtlasi toiminguid, pettes või kuritarvitades veebilehel pakutavaid broneerimisteenuseid, võib Travel On Spot tühistada kõik või osa selle kasutaja nime, e-posti aadressi või kontoga seotud broneeringutest või tühistada kõik selle kasutaja Travel On Spoti kontod. Kui kasutaja tegeleb petturlusega, on Travel On Spotil õigus võtta kasutusele kõik vajalikud õiguslikud meetmed. Petturlusega tegelev kasutaja vastutab sellisel juhul Travel On Spotile tekitatud rahalise kahju eest, sealhulgas kohtukulude ja mistahes muude selle tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Tagasi üles 

 

Põhjused, miks Travel On Spot nõuab kasutajatelt isiklikke andmeid

Broneeringu haldamine. Kasutaja isiklikke andmeid kasutatakse internetis tehtud broneeringu haldamiseks. Saadud kasutajate andmed edastatakse ka broneeritud majutusasutusele ja/või teistele teenusepakkujatele.

Klienditeenindus ja tugi. Selleks, et tagada kasutajatele kogu vajaliku toe olemasolu, st leida sobivat majutusasutust või vastata broneeringuga seotud küsimustele, peavad olema kasutajate isiklikud andmed Travel On Spoti klienditeenindajatele kättesaadavad.

Tagasiside osutatud teenustele. Kasutajate kontaktandmeid võidakse kasutada tagasisidepäringute saatmiseks osutatud teenuste kohta.

Teenusekvaliteedi parandamine. Kasutajate isiklikke andmeid võidakse kasutada ka uuringute käigus, mille eesmärgiks on parendada osutatavate teenuste ja klienditeeninduse kvaliteeti.

Turundus. Kasutajate isiklikke andmeid võidakse kasutada turundamiseks viisil, mis ei lähe vastuollu seadustest tulenevate nõuetega. Näiteks, kui kasutaja teeb broneeringu või loob konto, võidakse tema isiklikke andmeid kasutada uudiste või teabe saatmiseks reisimisega seotud toodete või teenuste kohta. Travel On Spot saadab regulaarselt oma klientidele uudiskirja. Klientidel on võimalik igal ajal nende tellimus tühistada. Travel On Spoti veebilehel, mobiiltelefoni rakenduses või kolmandate osapoolte veebilehtedel või sotsiaalvõrgustikes lehitsemise ajal võidakse näidata kasutaja andmetele tuginedes spetsiifilisele kasutajale kohandatud teenusepakkujaid.

Turu-uuringud. Travel On Spoti klientidel võidakse paluda osaleda turu-uuringutes. Mistahes lisaandmeid, mis on saadud turu-uuringu käigus, kasutatakse ainult kasutaja nõusolekul.

Muu suhtlus. Mõningatel juhtudel võib Travel On Spot võtta kasutajatega ühendust e-posti, posti, telefoni või lühisõnumi kaudu. Seda võidakse teha erinevatel põhjustel: selleks, et vastata kasutaja küsimustele või täita nende nõudeid; meeldetuletuse saatmiseks broneeringu lõpule viimiseks, kui kasutaja ei ole seda esitamiseks täitnud; küsimustike saatmiseks, et hinnata Travel On Spoti poolt osutatavaid teenuseid jne.

Pettus ja ennetavad meetmed. Isiklikke andmeid võidakse kasutada pettuste või muude kriminaalsete, ebaõigete või soovimatute tegevuste tuvastamiseks ja ennetamiseks.

Tagasi üles 

 

Sotsiaalvõrgustike kasutamine

Sotsiaalvõrgustikke kasutatakse (näiteks on Travel On Spoti veebilehele paigaldatud sotsiaalkanalite otseteed) majutusasutuste ja nende pakutavate teenuste reklaamimiseks ning Travel On Spoti teenuste reklaamimiseks ja arendamiseks. Kui kasutaja klõpsab Travel On Spot veebilehel sotsiaalvõrgustiku nupule ja logib olemasoleva kontoga sisse, muutub see teave kättesaadavaks sotsiaalvõrgustiku pakkujale. Seda teavet võidakse näidata kasutaja sotsiaalvõrgustiku profiilis ja teha nähtavaks teistele võrgustiku liikmetele.

Lisaks sotsiaalvõrgustike nuppudele omab Travel On Spot sotsiaalvõrgustikes enda kontosid, kus ta pakub sotsiaalvõrgustike rakendusi (nende installimise hetkest). Need teenused võimaldavad kasutajatel jagada enda andmeid Travel On Spotiga. Pärast rakenduse kasutajaks registreerumist, on võimalik näha milliseid andmeid Travel On Spotiga jagati. Kasutaja poolt jagamiseks valitud teave võib koosneda sotsiaalvõrgustiku profiilis vaadatust, e-posti aadressist, oleku muutustest ja sõprade loendist. See võimaldab kohandada veebilehte kasutaja vajadustele sobivaks ja parandada pakutavate teenuste kvaliteeti.

Samuti võidakse kasutajatel võimaldada olemasolevaid sotsiaalvõrgustike kontosid kasutades logida sisse Travel On Spoti süsteemi. Sotsiaalvõrgustike pakkujad ja administraatorid võivad anda selliste juhtude töötlemise ja isiklike andmete kasutamise kohta rohkem teavet.

Tagasi üles 

 

Kasutaja andmete jagamine kolmandate osapooltega

Mõningatel juhtudel võidakse kasutajate andmeid usaldada kolmandatele osapooltele. 

Majutusasutused / muud teenusepakkujad. Selleks, et broneeringut teostada, on vajalik edastada kasutaja andmed majutusasutusele või mõnele muule teenusepakkujale. Edastatavad andmed koosnevad kasutaja ees- ja perekonnanimest, kontaktandmetest ja maksetega seotud infost, majutatavate isikute ees- ja perekonnanimedest ning broneeringus märgitud soovidest.

Kolmandad osapooled. Travel On Spot võib kasutada kolmandaid osapooli isiklike andmete töötlemiseks ülalpool nimetatud eesmärkidel (näiteks broneeringuandmete edastamisel majutusasutusele või paludes kolmandal osapoolel võtta klientidega ühendust; Travel On Spot võib teha koostööd kolmandate osapooltega makseteenuste osutamisel; kolmandaid osapooli võidakse kasutada andmete analüüsiks jne). Kõikide kolmandate osapoolte, keda kasutatakse Travel On Spoti toimingute teostamiseks, tegevus on piiratud konfidentsiaalsuslepingutega, milles on määratud, milliseid kasutajate isiklikke andmeid ei või kasutada muuks, kui kokkulepitud otstarbeks.

Äripartnerid. Selleks, et veebilehel ja mobiilirakendustes avaldada teavet majutusasutuste ja muude pakutavate teenuste kohta, teeb Travel On Spot koostööd partnerveebilehtedega kogu maailmas. Broneeringu tegemise korral ühel partneri veebilehel, edastatakse teatud teavet ka Travel On Spotile. Samuti võib Travel On Spot edastada saadaolevaid andmeid oma äripartnerile, näiteks kasutajakonto või broneeringu haldamise käigus, et vastata turundusotstarbelistele päringutele. Sellisel juhul hallatakse isiklikke andmeid vastavalt konkreetse äripartneri andmekaitsereeglitele.

Riigiasutused. Kui see on nii kehtestatud riiklike, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise seadusandlusega, võidakse kasutajate isiklikke andmeid edastada riigi-, kohaliku omavalitsuse asutusele või mõnele muule volitatud ametile.

Tagasi üles 

 

Mobiilseadmete kasutamine

Travel On Spot pakub kasutajatele tasuta mobiilirakendusi, mis on kasutatavad paljudes mobiiltelefonides. Rakendused koguvad ja töötlevad isiklikke andmeid samal viisil, nagu veebileht. Lisaks pakuvad rakendused asukoha sätete teenust, võimaldades kasutajatel leida naabruses asuvaid majutusasutusi.

Tagasi üles 

 

Külastajate tagasiside

Pärast mõnes veebilehelt valitud ja broneeritud majutusasutuses viibimist palub Travel On Spot anda kasutajatel tagasisidet majutusasutuse, osutatud teenuste, naabruskonna ja asukoha kohta. Kui kasutaja ei soovi antud tagasisides näidata oma nime, võib kommentaari edastada hüüdnime alt või anonüümselt. Selleks, et teavitada teisi reisijaid ja kui kasutaja nõustub pärast tagasiside andmist selle kuvamisega, näidatakse seda veebilehel, mobiilirakenduses, sotsiaalvõrgustiku kontol või sotsiaalvõrgustiku rakenduses konkreetse majutusasutuse veebilehel või meie äripartneri veebilehel, vastava majutusasutuse juures.  Kasutajate tagasisidet võidakse kasutada Travel On Spoti kaalutlusel turunduslikel eesmärkidel, müügi edendamiseks või teenusekvaliteedi parendamiseks. Tagasisidet võidakse avaldada ka veebilehel või teistes sotsiaalmeedia kanalites: uudiskirjades, reklaamides, rakendustes ja muudes kanalites, mida Travel On Spot omab, kasutab või haldab. Travel On Spotil on õigus omal kaalutlusel teatud tagasisidet tagasi lükata või kustutada.  Kui kasutaja näitab, et mõni külastaja tagasiside oli kasulik või ei olnud kasulik, võidakse seda teavet kasutada kombinatsioonis teise kasutaja teabega sorteerimisel või külastajate tagasiside järjekorra tuvastamiseks sisestamise järgi.

Tagasi üles 

 

Küpsised

Mis see on? 

Küpsis on väike andmehulk, mille veebileht paigaldab kasutaja arvutisse. 

Milleks vajab veebileht küpsiseid? 

Interneti veebilehtedel puudub mälu. Kui kasutaja lehitseb erinevaid veebilehti, tuntakse ta ära sama kasutajana. Küpsised võimaldavad veebilehel tunda ära kasutatud veebilehitseja. Eeskätt on küpsiste põhiülesandeks pidada meeles suvandeid (veebilehe keel, valuuta jne). Küpsised aitavad ka tuvastada sama veebilehe kasutajat.

Tagasi üles

 

Küpsiste kasutamine

Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

Tehnilised küpsised: selleks, et pakkuda klientidele innovaatilist ja kasutajasõbralikku veebilehte, kasutab Travel On Spot tehnilisi küpsiseid, mis võimaldavad veebilehte näha ja tagada selle korrektse toimimise. Kasutaja võib logida sisse olemasolevale kontole ja hallata oma broneeringuid. Veebileht toimib korrektselt ainult tehniliste küpsiste tõttu.

Funktsiooniküpsised: need võimaldavad meelde jätta kasutaja valikuid ja kasutada veebilehte palju tulemuslikumalt. Tänu nendele küpsistele jätab veebileht meelde eelnevalt valitud keele, valuuta, otsingud või vaadatud majutusasutused. Seda tüüpi küpsised ei ole vajalikud veebilehe toimimiseks, kuid muudavad lehitsemise palju mugavamaks.

Analüütilised küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse selleks, et paremini aru saada, kuidas külastaja veebilehte kasutab ja parandada veebilehe toimimist. Kogutud andmed hõlmavad kasutajate poolt vaadatud veebilehti, seotud veebilehti, millelt kasutaja tuli veebilehele või kust ta lahkus, kasutatud platvormi tüüpi, kuupäeva ja kellaaja andmeid, klõpsude arvu, hiire liikumist ja lehitsemisaktiivsust, võtmesõnu ja muud veebilehe lehitsemise ajal kirjutatud teksti. Analüütilisi küpsiseid kasutatakse ka veebis reklaamikampaaniate tegemiseks, et analüüsida kasutajate käitumist pärast veebireklaami näitamist, kaasa arvatud kolmandate osapoolte veebilehtedel vaadatud reklaame. Sellisel juhul kogutakse anonüümset teavet.

Kommertsiaalsed küpsised: seda tüüpi küpsiseid kasutatakse Travel On Spoti reklaami paigaldamiseks teistele veebilehtedele. Nii nimetatud "suunatud reklaame" näidatakse kasutaja poolt otsitud reisisuundadele, vaadatud majutusasutustele ja näidatud hindadele tuginedes.

Tagasi üles

 

Küpsiste eluiga

Küpsised on erinevate elueatsüklitega. Mõningate küpsiste pikim eluiga on 5 aastat alates veebilehe viimasest külastusest. Kõiki küpsiseid võib kasutaja veebilehitsejast igal ajal kustutada.

Tagasi üles 

 

Kolmandate osapoolte küpsised

Travel On Spot kasutab usaldusväärsete ja tuntud veebireklaami ja turundusettevõtete teenuseid. Travel On Spot võib kasutada kolmandatest osapooltest pakkujaid ka analüütiliseks otstarbeks. Nendeks otstarveteks on vaja paigaldada kolmandate osapoolte küpsiseid. Pakkujad, kelle teenuseid Travel On Spot kasutab, on kohustatud teavitama kliente oma tegevustest ja rakendama vastutustundliku äri ja andmehalduse kõrgeid standardeid.

Tagasi üles

 

Travel On Spoti küpsistes sisalduva teabe kasutamine

Travel On Spoti küpsistes leiduvat teavet võib kasutada ainult Travel On Spot. Kolmandad osapooled võivad kontrollida kolmandate osapoolte poolt paigaldatud küpsiseid.

Tagasi üles

 

Küpsiste suvandite muutmine

Veebilehitseja (nt Internet Explorer, Safari, Firefox või Chrome) sätteid kasutades on kasutajatel võimalik valida lubatud ja keelatud küpsiseid. Sätetemenüü asukoht veebilehitseja menüüs sõltub konkreetse veebilehitseja tüübist. Sätteid on võimalik leida ka "Abi" funktsiooni kaudu. Kui kasutaja keelab mõnede küpsiste kasutamise, ei pruugi veebilehel mõned funktsioonid toimida. Veebireklaamist keeldumine ei tähenda, et kasutaja ei näe rohkem veebireklaame või et kasutaja andmeid ei kasutata reklaamimiseks või turu-uuringute teostamiseks. Keeldumine tähendab, et võrgustikud, mille teenustest keelduti, ei näita enam kasutaja veebilehitseja sätetele ja lehitsemisomadustele kohandatud reklaami.

Tagasi üles 

 

Veebilutikad

Travel On Spot kasutab veebilutikaid. Veebilutikas on väike, ühe piksli suurune graafiline pilt, mis ühendub arvutiga veebilehe osana või HTMLi elektroonilise sõnumina. Neid pilte kasutatakse otse või teiste teenusepakkujate kaudu veebireklaamina või aitamaks avastada, kas reklaami nägev kasutaja teeb broneeringut, partneri veebilehtede konversiooni monitooringuks, kliendi liikumise analüüsimiseks ja pakutavate teenuste optimeerimiseks.

Tagasi üles 

 

Turvalisus
Rakendatavad turvameetmed

Vastavalt Euroopa andmekaitseseadusele rakendab Travel On Spot spetsiaalseid meetmeid, et vältida volituseta ligipääsu isiklikele andmetele või nende ilma loata kasutamist.

Travel On Spot rakendab äriprotseduure, turvasüsteeme, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid ligipääsu piiramiseks andmetele ja nende kasutamisele olemasolevates serverites ning kasutajate isiklike andmete kaitsmiseks.

Broneeringu tegemiseks nõutavad krediitkaardiandmeid ei või säilitada üle 10 päeva. Seejärel eemaldatakse need andmed jäädavalt Travel On Spoti süsteemidest või säilitatakse neid ainult rikkumiste ennetamiseks. Konkreetne reegel ei kehti, kui kasutaja valib krediitkaardiandmete säilitamise oma isiklikul kontol.

Tagasi üles 

 

Travel On Spotile edastatud isiklike andmete kontrollimine

Kasutajal on õigus redigeerida Travel On Spoti poolt säilitatavaid enda isiklikke andmeid. Seda saab teha, saates päringu e-postile info@travelonspot.com, märkides e-kirja teemaks „Information on personal data“ (Isiklike andmete teave) ja lisades kirjale koopia passist /ID-kaardist, et vältida volituseta päringuid ja teabega varustamist. Kui kasutaja andmed on valed või aegunud, saab neid kasutaja nõudel uuendada. Kui kasutaja seda nõuab, võidakse ta eemaldada Travel On Spoti klientide andmebaasist. Sellisel juhul tuleb nõue saata e-postile info@travelonspot.com, kirjutades e-kirja teema reale „Request to remove the personal data“ (Nõue isiklike andmete eemaldamiseks). Mõninga teabe säilitamist nõutakse administratiivsetel eesmärkidel (nt rikkumiste ennetamiseks jne). Kasutaja võib igal ajal kustutada enda konto Travel On Spoti veebilehelt, logides selleks kontole sisse ja valides selle kustutamise.

Tagasi üles 

 

Muu teave

Need reeglid ja teenuse osutamise tingimused on reguleeritud ja jõustatud vastavalt Leedu Vabariigi seadusandlusele ja muule seadusandlusele. Mistahes nendest reeglitest või teenuse osutamise tingimustest tõusetuvad vaidlused tuleb lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda erimeelsusi rahumeelselt lahendada, tuleb vaidlus esitada lahendamiseks Leedu Vabariigi kohtule.

Nende reeglite leedukeelne originaalversioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Konflikti korral nende reeglite või tõlgendamise osas, nagu ka mistahes võõrkeelde tõlgitud ja leedukeelse originaali vaheliste erinevuste korral lähtutakse nende reeglite leedukeelsest originaalversioonist. Leedukeelne versioon on kättesaadav veebilehelt või võidakse saata kliendile otse tema kirjaliku taotluse alusel.

Kui mõnda osa nendest reeglitest loetakse kehtetuks või need muutuvad mingil põhjusel kehtetuks, jääb ülejäänud osa kehtivaks ja nendele vastavus on rangelt siduv.

Tagasi üles 

 

Meie andmed

AB „Novaturas"
A. Mickevičiaus 27, LT-44245 Kaunas
Ettevõtte registrikood: 135567698
KMKR kood: LT355676917
Pank: AB DNB bankas
SWIFT: AGBLLT2X 
Konto: LT734010042500000826

E-post: info@travelonspot.ee   
www.travelonspot.com 

Teavet värskendati 2016-03-31.

Tagasi üles