Lojalumo programos taisyklės

Travel On Spot lojalumo programa bus vykdoma pagal šiose taisyklėse nurodytas sąlygas.

I. Narystė.

Travel On Spot lojalumo programos dalyviu (toliau vadinama „Dalyviu“) gali būti bet kuris Travel On Spot klientas, užsakantis paslaugas interneto svetainėje www.travelonspot.lt (toliau – Travel On Spot), ne jaunesnis negu 18 m., pagal šiose taisyklėse nustatytas sąlygas. Lojalumo programos Dalyviu tampa bet kuris vartotojas, sukūręs savo asmeninę paskyrą interneto svetainėje www.travelonspot.lt.

II. Bendrosios sąlygos.

2.1. Kiekvieną kartą užsakant paslaugas Travel On Spot, Dalyvis kaupia lojalumo taškus, kuriuos vėliau galės panaudoti įsigydamas paslaugas interneto svetainėje www.travelonspot.lt.

2.2. Tam, kad Dalyvis gautų lojalumo taškus už įsigytas paslaugas, jis turi susikurti asmeninę paskyrą interneto svetainėje www.travelonspot.lt.

2.3. Lojalumo taškai bus kaupiami asmeninėje Dalyvio paskyroje su sąlyga, kad jis pirks paslaugas per Travel On Spot prisijungęs prie savo asmeninės paskyros.

2.4. Lojalumo programoje gali dalyvauti Dalyvis, kuris yra ne jaunesnis negu 18 m. Jaunesnių nei 18 metų asmenų dalyvavimas lojalumo programoje leidžiamas tik esant teisėtai tėvų, globėjų ar rūpintojų priežiūrai ir jų sutikimui. Jeigu gaunama informacija, kad tokie asmenys dalyvavo lojalumo programoje be savo tėvų, globėjų ar rūpintojų žinios, jie gali būti bet kada pašalinti iš programos.

2.5. Asmens duomenys, pateikti sukuriant asmeninę paskyrą interneto svetainėje www.travelonspot.lt, bus naudojami vykdant Travel On Spot įsipareigojimus, nustatytus šiose taisyklėse, teikiant Dalyviui informaciją apie lojalumo programą ir Travel On Spot siūlomas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

III. Taškų kaupimas.

3.1. Taškai kaupiami asmeninėje Dalyvio paskyroje automatiškai, kiekvieną kartą užsakant paslaugas per Travel On Spot.

3.2. Jeigu per Travel On Spot užsakomos paslaugos daugiau negu vienam asmeniui, lojalumo taškai skiriami ir kaupiami to Dalyvio paskyroje, prie kurios prisijungus buvo užsakytos paslaugos, už visą užsakymą, nesvarbu, keliems paslaugų gavėjams paslaugos buvo užsakytos.

3.3. Dalyvis gali stebėti, kiek taškų yra sukaupęs pagal lojalumo programą, prisijungęs prie savo asmeninės paskyros interneto svetainėje www.travelonspot.lt.

3.4. Taškai skiriami pagal atlikto užsakymo vertę. Skiriami lojalumo taškai prilyginami 2 procentams atlikto paslaugų užsakymo vertės. Taškai skiriami tik sveikaisiais skaičiais, apvalinant pagal matematines taisykles, t.y. jeigu užsakymo vertės 2 procentai yra lygūs 1.4 EUR, skiriamas 1 lojalumo taškas; jeigu užsakymo vertės 2 procentai yra lygūs 1.5 EUR, skiriami 2 lojalumo taškai.

3.5. Dalyviui, kuris sukuria savo asmeninę paskyrą interneto svetainėje www.travelonspot.lt, iškart skiriama 20 lojalumo taškų. Travel On Spot klientai, kurie jau yra susikūrę asmenines vartotojų paskyras interneto svetainėje www.travelonspot.lt, taip pat gaus 20 lojalumo taškų nuo lojalumo programos vykdymo pradžios dienos, kuriuos galės panaudoti pagal šiose taisyklėse nustatytas sąlygas.

3.6. Taškai už užsakytas paslaugas bus skiriami per 10 dienų nuo naudojimosi paslaugomis pabaigos, jeigu Dalyvis per tą laikotarpį parašys atsiliepimą apie suteiktas paslaugas interneto svetainėje www.travelonspot.lt.

3.7. Apie skirtus lojalumo taškus Dalyvis bus informuojamas išsiunčiant jam pranešimą el. paštu. Sukurdamas asmeninę paskyrą interneto svetainėje www.travelonspot.lt ir tapdamas lojalumo programos Dalyviu, Dalyvis sutinka, kad jo el. pašto adresu, kuris buvo nurodytas sukuriant asmeninę paskyrą, būtų siunčiami pranešimai apie gautus lojalumo taškus bei kita informacija, susijusi su Travel On Spot lojalumo programa bei teikiamomis paslaugomis.

3.8. Dalyviui grįžus iš kelionės (baigus naudotis per Travel On Spot užsakytomis paslaugomis) ir per 10 dienų neparašius atsiliepimo apie suteiktas paslaugas interneto svetainėje www.travelonspot.lt arba parašius atsiliepimą vėliau, lojalumo taškai nebus skiriami.

3.9. Atliekant užsakymą neprisijungus prie asmeninės paskyros www.travelonspot.lt, lojalumo taškai nėra skiriami.

3.10. Dalyvio asmeninėje paskyroje sukaupti taškai negali būti perkelti į kito Dalyvio paskyrą, tačiau taškai gali būti panaudoti prisijungus prie asmeninės Dalyvio paskyros užsakant paslaugas kitiems paslaugų gavėjams.

IV. Sukauptų taškų panaudojimas.

4.1. Pagal lojalumo programą sukauptus lojalumo taškus Dalyvis gali panaudoti tik įsigydamas paslaugas per Travel On Spot.

4.2. Lojalumo taškai gali būti panaudoti sumokant visą užsakymo kainą arba užsakymo kainos dalį.

4.3. Galimybė panaudoti sukauptus lojalumo taškus pirmą kartą aktyvuojama nuo to momento, kai Dalyvis sukaupia ne mažiau negu 30 lojalumo taškų. Vėliau lojalumo taškai gali būti naudojami, nenustatant privalomo minimalaus sukauptų taškų skaičiaus.

4.4. Norėdamas panaudoti sukauptus lojalumo taškus atsiskaitant už paslaugas, Dalyvis, atlikdamas naują paslaugų užsakymą, turi pažymėti, kad visą ar dalį užsakymo kainos nori sumokėti sukauptais lojalumo taškais ir pažymėti, kiek taškų nori panaudoti atsiskaitymui už užsakomas paslaugas.

4.5. Vienas lojalumo taškas yra prilyginamas vieno euro nuolaidai.

4.6. Sukaupti lojalumo taškai gali būti panaudoti per 2 metų laikotarpį. Praėjus 2 m. laikotarpiui nepanaudoti Dalyvio taškai panaikinami.

4.7. Sukaupti lojalumo taškai nekeičiami į pinigus ir negali būti panaudoti jokiu kitu būdu ir jokiam kitam tikslui, išskyrus nustatytą šių taisyklių 4.1. punkte.

V. Baigiamosios nuostatos.

5.1. Lojalumo programos organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti lojalumo programos vykdymą arba pakeisti lojalumo programos taisykles bei apie tai paskelbti interneto svetainėje www.travelonspot.lt. Tokiu atveju iki programos vykdymo nutraukimo ar taisyklių pakeitimo Dalyvio sukaupti lojalumo taškai galės būti panaudoti pagal šiose taisyklėse nustatytas taisykles.

5.2. Dalyvis turi teisę bet kada ištrinti savo paskyrą ir nebedalyvauti lojalumo programoje.

5.3. Lojalumo programa yra reguliuojama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokio pobūdžio ginčai, kylantys dėl šių lojalumo programos taisyklių ir programos vykdymo, turi būti sprendžiami gera valia vykdant derybas tarp šalių. Nepavykus iškilusių nesutarimų išspręsti taikiai, ginčų sprendimas bus priskirtas Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai.