Sąlygos ir nuostatos

Turinys

Taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos visoms siūlomoms paslaugoms, kurios yra teikiamos vartotojams tiesiogiai arba per bet kuriuos trečiuosius asmenis, nesvarbu, kokiais įrenginiais naudojasi vartotojai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine (ieškote joje informacijos, peržiūrite pateiktus pasiūlymus ir pan.) ar bet kuria kita iš mūsų programų per bet kurią sistemą (toliau – Interneto svetainė) ir / ar atliekate paslaugų užsakymus, Jūs patvirtinate, kad suprantate ir sutinkate su visomis toliau išdėstytų taisyklių nuostatomis. Pabrėžiame, kad šios taisyklės yra periodiškai atnaujinamos ir mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti vieną ar kelias šių taisyklių nuostatas.

Ši Interneto svetainė, joje esantis turinys ir infrastruktūra, paslaugų internetu užsakymas, teikiami šioje Interneto svetainėje ir kituose tinklalapiuose, priklauso, yra vykdomi ir teikiami AB „Novaturas“, Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir veikiančios bendrovės, kurios buveinės adresas – A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 135567698, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (www.kada.lt), naudojant prekės ženklą Travel On Spot (toliau – Travel On Spot). Visos mūsų teikiamos paslaugos yra skirtos išimtinai tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Visoms siūlomoms ir teikiamoms paslaugoms galioja toliau išdėstytos taisyklės.

Eiti į viršų⇑

Teikiamos paslaugos

Per šią Interneto svetainę Travel on Spot ir mūsų partneriai sudaro sąlygas įvairiems apgyvendinimo paslaugas teikiantiems verslo subjektams (viešbučiams, moteliams, svečių namams ir kt., kurie toliau bendrai vadinami apgyvendinimo įstaiga (-omis)) ir / ar kitiems paslaugų teikėjams reklamuoti ir leisti potencialiems klientams užsisakyti jų paslaugas, o Interneto svetainės lankytojams – išsirinkti ir užsisakyti pasirinktas paslaugas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrų Jūsų pasirinktų paslaugų užsakymas per Travel on Spot reiškia tiesioginio sandorio sudarymą su konkrečiu pasirinktu paslaugų teikėju (pvz., apgyvendinimo įstaiga), kuris yra teisiškai įpareigojantis. Travel on Spot veikia tik kaip tarpininkas tarp vartotojo, pateikiančio užsakymą, ir apgyvendinimo įstaigos arba kito paslaugų teikėjo: Travel on Spot persiunčia užsakymo informaciją konkrečiai apgyvendinimo įstaigai / kitam paslaugų teikėjui (arba kitam tarpininkui), o vartotojui / paslaugų gavėjui persiunčia užsakymo patvirtinimo laišką konkretaus paslaugų teikėjo vardu. Travel on Spot neteikia jokių kitų paslaugų ir negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų asmenų (taip pat ir kitų tarpininkų, kurie gali būti pasitelkti užsakymui pateikti ar vykdyti) teikiamas paslaugas.

Travel on Spot savarankiškai nerenka ir netikrina trečiųjų asmenų apie save ir savo teikiamas paslaugas skelbiamos informacijos. Tarpininkaudami tarp vartotojo ir apgyvendinimo įstaigos ir / ar kito paslaugų teikėjo, savo informacijos skleidimo kanaluose Travel on Spot pateikia tik tą informaciją, kurią gauna iš konkretaus paslaugų teikėjo. Tik konkretūs paslaugų teikėjai yra išimtinai ir visiškai atsakingi už jų Travel on Spot suteiktą ir Interneto svetainėje skelbiamą informaciją (paslaugų aprašymus, nuotraukas, kainas, informaciją apie siūlomų kambarių užimtumą ir kitą Interneto svetainėje pateikiamą informaciją) bei šios informacijos tikslumą, išsamumą, operatyvų atnaujinimą. Travel on Spot netikrina ir negali garantuoti, kad visa trečiųjų asmenų informacija yra tiksli, išsami ir teisinga. Tai reiškia, inter alia (be kita ko), kad Travel on Spot negali būti atsakinga už jokias klaidas (rašybos ir / ar kitas), jokius paslaugų ar informacijos teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Interneto svetainės neveikimo, atnaujinimo, taisymo ar palaikymo darbų ir kt., taip pat už netikslios ar klaidingos informacijos pateikimą ar informacijos nepateikimą. Kiekvienas konkretus paslaugų teikėjas yra visiškai ir išimtinai atsakingas už Interneto svetainėje pateikiamos informacijos apie konkrečias jo teikiamas paslaugas tikslumą, išsamumą, teisingumą ir atitikimą visiems galiojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Visos pretenzijos dėl informacijos nesuteikimo ar netinkamo suteikimo, ieškiniai, reikalavimai atlyginti vartotojams galbūt sukeltą žalą ir pan. turi būti reiškiami tik konkretiems paslaugų teikėjams, dėl kurių veiksmų ar neveikimo galėjo atsirasti neigiamų ar teisės aktams prieštaraujančių padarinių.

Travel on Spot taip pat negali būti laikoma tinkamu subjektu, kuriam gali būti reiškiami reikalavimai grąžinti pinigus už bet kokį užsakymų patvirtinimo ar paslaugų suteikimo vėlavimą, atšaukimą ar maršrutų pakeitimą. Travel on Spot taip pat neatsako už streikų, meteorologinių sąlygų, vyriausybės ar valdžios institucijų sprendimų ir kitų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sukeltus paslaugų teikimo trikdžius ar paslaugų teikimo nutraukimą, taip pat už atvejus, kai buvo patvirtinta / parduota daugiau nei yra laisvų vietų / bilietų, taip pat už bet kokias papildomas vartotojų / paslaugų gavėjų ar užsakovų patirtas išlaidas ir kitas panašias aplinkybes. Visi prašymai, pretenzijos, ieškiniai, skundai ar kreipimaisi į ginčus spręsti įgaliotąsias institucijas (dėl paslaugų kokybės, užsakymo ir suteiktų paslaugų neatitikimų, nesuteiktų / nevisiškai ar netinkamai suteiktų paslaugų ir t. t.) turi būti teikiami tiesioginiam paslaugų teikėjui ir grindžiami jo neteisėtais veiksmais / neveikimu.
Interneto svetainėje gali būti pateiktas tam tikrų paslaugų vertinimas, tačiau jis laikomas tik bendromis gairėmis, kurios paremtos subjektyviais paslaugų vartotojų vertinimais. Travel on Spot neteikia konkrečių per ją pasiekiamų paslaugų ar paslaugų teikėjų rekomendacijų ar garantijų. Travel on Spot taip pat negarantuoja pateiktų įvertinimų tikslumo.
Travel on Spot paslaugos skirtos išimtinai tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Įspėjame, kad griežtai draudžiama perparduoti, daryti nuorodas, naudoti, kopijuoti, stebėti (taip pat ir naudojant „spider“, „scrape“ ar kitas panašias sistemas ir kitus būdus), atvaizduoti, parsisiųsti ar atkurti bet kokią informaciją, programinę įrangą, Interneto svetainėje pateiktus produktų ar paslaugų pasiūlymus komerciniais ar konkurenciniais tikslais. Bet kokių aukščiau išvardytų veiksmų atlikimas ir / ar tokiais veiksmais Travel on Spot sukelti nuostoliai, pakenkimas reputacijai ar komercinės veiklos vykdymui ir bet kokie kiti galimi neigiami padariniai bus įvertinti ir apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotosioms institucijoms ir bus reikalaujama atlyginti patirtą žalą ar pašalinti neteisėtais veiksmais sukeltus padarinius.

Eiti į viršų⇑

Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims (apgyvendinimo ir kitų paslaugų teikėjams ir kt.) priklausančius tinklalapius. Šios nuorodos pateikiamos tik vartotojams susipažinti ir siekiant juos informuoti. Travel On Spot nekontroliuoja šių tinklalapių ir nėra atsakinga už jų turinį ar tai, kad vartotojai lankosi šiuose tinklalapiuose ir juose ieško juos dominančios informacijos. Travel On Spot nepatvirtina ir netikrina tokiuose tinklalapiuose pateikiamos informacijos teisingumo, išsamumo ar kokybės.

Eiti į viršų⇑

Nepilnamečiai

Travel On Spot siūlomos paslaugos skirtos pilnametystės (18 metų) sulaukusiems asmenims. Jaunesnių nei 18 metų asmenų naudojimasis siūlomomis paslaugomis leidžiamas tik esant teisėtai tėvų, globėjų ar rūpintojų priežiūrai ir jų sutikimui. Travel On Spot turi teisę ištrinti duomenis, gautus iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, ir bet kada atšaukti tokių asmenų pateiktus užsakymus, jeigu gaunama informacija, kad tokie asmenys naudojosi paslaugomis be savo tėvų, globėjų ar rūpintojų žinios.

Eiti į viršų⇑

Dideli užsakymai

Tą pačią dieną ir / arba tomis pačiomis sąlygomis vienoje apgyvendinimo įstaigoje leidžiama užsisakyti ne daugiau kaip 10 kambarių ar kito tipo apgyvendinimo vienetų. Nustačius, kad atlikdamas skirtingas rezervacijas vartotojas / užsakovas / paslaugų gavėjas užsisakė daugiau kaip 10 kambarių, Travel on Spot turi teisę atšaukti atliktas rezervacijas ir pritaikyti tokiam vartotojui atšaukimo mokestį (jei jis taikomas konkrečiu atveju). Šiuo atveju, jeigu buvo sumokėtas negrąžinamas užstatas, jis taip pat negrąžinamas vartotojui, kurio užsakymas buvo atšauktas. Jeigu vartotojas pageidauja užsisakyti 11 ar daugiau kambarių ar kitų apgyvendinimo vienetų, jis turi susisiekti su Travel on Spot konsultantais ir tiesiogiai pateikti šį savo pageidavimą. Tai galima padaryti telefonu arba kreipiantis el. paštu info@travelonspot.lt. Peržiūrėję pateiktą užklausą konsultantai susisieks su ją pateikusiu vartotoju dėl galimybės atlikti norimą rezervaciją didesniam skaičiui asmenų. Tam tikrais atvejais vartotojo taip pat gali būti paprašyta sudaryti rašytinę sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą už atliktas rezervacijas didesniam skaičiui asmenų.

Eiti į viršų⇑

Kelionės saugumas       

Kelionės kryptį pasirenka ir visas su šiuo pasirinkimu susijusias rizikas įvertinti turi pats keliautojas. Travel On Spot ragina savo klientus atidžiai išanalizuoti visą su pasirinkta kelionės kryptimi susijusią informaciją, taip pat ir draudimus, perspėjimus, patarimus, kuriuos skelbia valstybės institucijos savo informacijos sklaidos kanaluose. Kilus abejonių dėl saugumo padėties tam tikroje šalyje ar regione, vartotojai gali gauti papildomos informacijos, tiesiogiai kreipdamiesi į atitinkamas institucijas jų viešai skelbiamais kontaktiniais duomenimis. Siūlymas pirkti tam tikras paslaugas jokiu atveju nereiškia, kad Travel On Spot tvirtina ar garantuoja, kad keliauti į tam tikras vartotojo pasirinktas šalis yra saugu. Travel On Spot taip pat nėra atsakinga už žalą, kuri gali atsirasti keliaujant į tam tikras šalis.

Eiti į viršų⇑

Kelionės dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad atvykus ir registruojantis viešbutyje (ar bet kurioje kitoje apgyvendinimo įstaigoje) visi svečiai (įskaitant ir vaikus) dažniausiai yra prašomi pateikti asmens dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Visais kelionės dokumentais (pasu, asmens tapatybės kortele, vizomis ir pan.) kiekvienas keliautojas turi pasirūpinti individualiai. Travel on Spot netikrina ir nėra atsakinga už klientų asmens ir / ar kelionės dokumentų tinkamumą, jų galiojimą, taip pat už apgyvendinimo įstaigos ar kitų paslaugų teikėjų priimtus sprendimus klientų atžvilgiu, jei jie nepateikia asmens dokumentų ar pateikia netinkamus asmens dokumentus. Travel on Spot jokiais atvejais nebus atsakinga už migracijos ir pasienio pareigūnų priimtus sprendimus keliautojų atžvilgiu.

Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į tam tikras šalis gali būti reikalinga viza, specialūs leidimai ir pan., gali būti taikomi reikalavimai minimaliam paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimui. Prieš keliaudami pasidomėkite, kokie konkretūs reikalavimai yra taikomi vykstant į tam tikrą šalį. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vykstant į užsienio šalis rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų ir / ar kt. draudimus. Dėl draudimo visą riziką ir atsakomybę prisiima klientas, t. y. jis pats sprendžia, ar įsigyti ir kokį draudimą įsigyti.

Eiti į viršų⇑

Kaina

Vartotojo užsakytų paslaugų kaina bus tokia, kokia nurodoma Interneto svetainėje, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Paslaugų kaina gali būti bet kada pakeista, tačiau atliekami pakeitimai neturės įtakos tiems užsakymams, kurie jau buvo priimti prieš juos pakeičiant. Nepaisant visų Travel on Spot dedamų protingų pastangų, kad to būtų išvengta, kai kurių kelionių užsakymo paslaugų kainos Interneto svetainėje gali būti nurodytos klaidingai. Dėl šios priežasties Travel on Spot pasilieka teisę taisyti Interneto svetainėje aptiktas kainų klaidas ar netikslumus ir / arba laukiančias rezervacijas, atliktas vadovaujantis klaidingomis kainomis. Tokiu atveju, jeigu tai bus įmanoma, vartotojams bus suteikta galimybė išsaugoti atliktą rezervaciją už teisingą kainą arba atšaukti rezervaciją netaikant jokių atšaukimo mokesčių. Travel on Spot nėra įpareigota teikti užsakytų paslaugų už klaidingą (mažesnę) kainą net ir tais atvejais, kai vartotojui yra išsiųstas rezervacijos patvirtinimas ar vartotojas yra jį gavęs.
Visos apgyvendinimo įstaigų teikiamų paslaugų kainos Travel on Spot interneto svetainėje yra nurodytos už apgyvendinimo vienetą (kambarį, apartamentus ar kt.) visam viešnagės laikotarpiui, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius, nebent Interneto svetainėje arba vartotojui išsiųstame patvirtinimo laiške yra nurodyta kitaip. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasikeitus mokesčiams, kurie turi įtakos paslaugų kainoms nustatyti, taip pat gali pasikeisti ir siūlomų paslaugų kainos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad į apgyvendinimo paslaugos kainą dažniausiai nėra įskaičiuotos konkrečioje apgyvendinimo įstaigoje teikiamos papildomos paslaugos (pvz., mini baro, skalbimo, SPA, sporto, gultų ir skėčių, rankšluosčių prie baseino / jūros, seifo, oro kondicionieriaus nuomos ir kt.). Už šias paslaugas gali tekti susimokėti papildomai pagal konkrečios apgyvendinimo įstaigos administracijos nustatytas kainas.

Tam tikrais atvejais Interneto svetainėje konkrečiai viešnagei galima rasti pasiūlymų įsigyti kai kurias paslaugas mažesnėmis kainomis, tačiau šios apgyvendinimo įstaigų pateiktos kainos gali turėti specialių sąlygų, reikalavimų ir apribojimų, pavyzdžiui, dėl atšaukimo, pinigų grąžinimo, atsiskaitymo ir pan. Prašome vartotojų, prieš atliekant užsakymą, atidžiai peržiūrėti visą informaciją apie apgyvendinimo vienetą, kurį ketinama užsisakyti, jo kainą, užsakymo, pinigų grąžinimo ir kitas sąlygas.

Eiti į viršų⇑

Žemiausios kainos garantija

Travel On Spot stengiasi pasiūlyti savo klientams mažiausią įmanomą apgyvendinimo ir kitų paslaugų kainą. Jeigu per Interneto svetainę užsisakę apgyvendinimo vienetą vartotojai kitame tinklalapyje ras analogiškas paslaugas tomis pačiomis užsakymo sąlygomis, tačiau žemesne, nei mūsų pasiūlyta, kaina, remdamasi žemiau nurodytomis sąlygomis Travel on Spot padengs skirtumą tarp mūsų siūlomos ir vartotojų rastos žemesnės analogiškų apgyvendinimo paslaugų kainos.

Eiti į viršų⇑

Žemiausios kainos garantijos sąlygos 

Garantuojame, kad užsisakant apgyvendinimo vienetą pasiūlome geriausią galimą jo kainą tuo momentu.
Jeigu tą pačią užsakomą apgyvendinimo paslaugą vartotojai ras siūlomą mažesne kaina kitame tinklalapyje, jie galės nedelsdami susisiekite su Travel on Spot skambučių centru. Tokiu atveju vartotojams bus pasiūlyta įsigyti pasirinktas paslaugas už tokią pat kainą, jei bus išpildytos žemiau nurodytos sąlygos:
1) Atlikęs užsakymą vartotojas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tada, kai rezervavo) susisiekė su Travel on Spot atstovais ir suteikė išsamią informaciją apie kitur rastą pasiūlymą: pateikė nuorodą į pasiūlymo tinklalapį ir nurodė siūlomą paslaugų kainą.
2) Tikrinant informaciją galima rasti nurodytą pasiūlymą internete ir įmanoma užsisakyti nurodytą apgyvendinimo paslaugą. Mažesnė kaina neturi būti pasiūlyta tinklalapio / paslaugų teikėjo, su kuriuo vartotojas specialiai susisiekė norėdamas sužinoti kainą, arba konkrečiu vartotojui atsiųstu el. laišku, t. y. kito pasiūlymo kaina turi būti pateikta viešai ir turi būti galima ją patikrinti.
3) Rastam pasiūlymui galioja tos pačios užsakymo sąlygos, kokias vartotojas pasirinko užsisakydamas paslaugas per Travel on Spot, t. y. vartotojas pasirinko:
- tą pačią apgyvendinimo įstaigą;
- tą patį numerio, apartamentų ar kito apgyvendinimo vieneto tipą;
- tas pačias užsiregistravimo ir išsiregistravimo datas;
- tas pačias apgyvendinimo sąlygas (maitinimo tipas, užsakymo atšaukimo nuostatai ir kitos sąlygos);
- užsakymo sąlygos Interneto svetainėje leidžia be baudų atšaukti arba keisti atliktą užsakymą.
4) Geriausios kainos garantija taikoma užsakytos kelionės kainai, pateiktai užsakymo patvirtinimo el. laiške, įskaitant mokesčius, kuriuos vartotojas sumokėjo atlikdamas užsakymą. Garantija netaikoma mokesčiams, kuriuos vartotojai sumoka bet kokiam trečiajam asmeniui, pvz., mokesčiams, mokamiems tiesiogiai viešbučiui ar kitam paslaugų teikėjui.
Jei aukščiau išvardytos sąlygos netenkina, vartotojas išlaiko turimą užsakymą ir gali jį atšaukti pagal nustatytas atšaukimo sąlygas bendra tvarka.

Žemiausia kaina nėra garantuojama, jeigu:

 • užsakymas atliktas tinklalapyje, kuris neatskleidžia apgyvendinimo įstaigos ar apgyvendinimo vieneto tipo nepabaigus atlikti užsakymo;
 • užsakymas atliktas naudojantis specialiomis narystės, lojalumo ir panašiomis programomis, bet kokiomis kito tinklalapio siūlomomis nuolaidomis ar specialiomis akcijomis;
 • apgyvendinimo paslauga užsakoma kitame tinklalapyje kaip kelionės paketo dalis;
 • vartotojas susisiekė su Travel On Spot tik po to, kai užsiregistravo apgyvendinimo įstaigoje.

Po to, kai bus patvirtintas pinigų grąžinimo prašymas, kainos skirtumas bus grąžintas į vartotojo kredito kortelę ar banko sąskaitą, kuri buvo panaudota rezervuojant apgyvendinimo paslaugą Travel on Spot interneto svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lėšos bus pervestos į atitinkamą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų arba per kitą atsiskaitymo laikotarpį.
Travel on Spot pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokių priežasčių pakeisti žemiausios kainos garantijos sąlygas, nutraukti jos galiojimą arba apriboti jos suteikimą bet kuriam asmeniui iš anksto nepranešusi ir neprisiimdama jokių papildomų įsipareigojimų vartotojų atžvilgiu. Ar konkrečiam vartotojui bus taikoma žemiausios kainos garantija, bus nustatoma pagal garantijos taikymo sąlygas, kurios galiojo teikiant prašymą.

Eiti į viršų⇑

Aptarnavimo mokestis

Travel on Spot paslaugos yra nemokamos. Teikdami paslaugas mes netaikome jokių papildomų (užsakymo, tarpininkavimo) mokesčių, kurie padidintų apgyvendinimo vieneto užsakymo kainą.

Eiti į viršų⇑

Mokėjimas kredito kortele arba banko pavedimu

Remiantis konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytomis mokėjimo sąlygomis (dažniausiai apgyvendinimo paslaugų teikėjai siūlo įsigyti paslaugas, už kurias dalinė arba visa mokėjimo suma nėra grąžinama), vykdant užsakymą už paslaugas saugiai sumokama internetu (kurį siūlo ir palaiko vartotojo bankas) Travel on Spot. Mokėjimas yra saugiai apdorojamas per trečiųjų asmenų tarpininkus ir atliekamas tiesiogiai iš vartotojo kredito / debeto kortelės ar banko sąskaitos, nukreipiant mokėjimo sumą į „Novaturo“ sąskaitą.
Prašome atidžiai perskaityti apgyvendinimo vieneto informaciją ir susipažinti su visomis užsakymo ir mokėjimo bei negrąžinamo mokėjimo sąlygomis prieš atliekant rezervaciją.

Eiti į viršų⇑

Valiutos keitimas

Valiutos keitimo įrankis Travel On Spot interneto svetainėje yra pateiktas tik informaciniais tikslais. Jis nėra visiškai tikslus ir informacija nėra atnaujinama realiuoju laiku. Jo valiutų kursai gali skirtis nuo tuo metu galiojančių.

Eiti į viršų⇑

Atšaukimas ir neatvykimas

Užsisakydami apgyvendinimo vienetą apgyvendinimo įstaigoje vartotojai sutinka su galiojančiomis apgyvendinimo įstaigos užsakytų paslaugų atšaukimo bei neatvykimo taisyklėmis ir visomis papildomomis sąlygomis, galiojančiomis atliekant užsakymą ar per viešnagę, įskaitant apgyvendinimo įstaigos siūlomas paslaugas ir / arba produktus (apgyvendinimo įstaigos taikomas taisykles ir sąlygas galima sužinoti iš konkrečios apgyvendinimo įstaigos; su jomis galima susipažinti prieš atliekant užsakymą). Bendros atšaukimo ir neatvykimo taisyklės pateikiamos Interneto svetainėje, apgyvendinimo įstaigų informaciniuose ir reklaminiuose tinklalapiuose bei užsakymo patvirtinimo laiške. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais užsakant apgyvendinimo paslaugas specialiomis kainomis ir pagal specialius pasiūlymus užsakymų negalima atšaukti ar keisti. Vartotojams rekomenduojama įdėmiai perskaityti visą informaciją apie siūlomą apgyvendinimo vienetą ir detaliai susipažinti su atšaukimo ir neatvykimo sąlygomis prieš atliekant užsakymą. Taip pat pabrėžiame, kad užsakymai, kuriuos atliekant reikalaujama sumokėti pradinę įmoką arba visą sumą ar jos dalį, gali būti atšaukti (iš anksto neįspėjus), jeigu reikiama (likusi) suma nesumokama iki nustatytos datos, remiantis apgyvendinimo įstaigos ir užsakymo sąlygomis. Pavėluotas apmokėjimas, neteisingai nurodyta banko, debeto / kredito kortelių informacija, negaliojančios debeto / kredito kortelės ar nepakankamas lėšų kiekis yra išimtinai vartotojo asmeninė atsakomybė, todėl tokiais atvejais vartotojai neturės teisės atgauti jau sumokėtų pinigų, išskyrus konkrečius atvejus, kai apgyvendinimo įstaiga sutiks leisti vartotojui veikti ne pagal savo nustatytas (išankstinio) mokėjimo sąlygas.
Norėdami peržiūrėti, pakeisti ar atšaukti atliktą užsakymą, vartotojai turi naudotis užsakymo el. laiške nurodytomis instrukcijomis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad užsakymą atšaukusiems vartotojams gali tekti sumokėti pagal apgyvendinimo įstaigos užsakymo atšaukimo, (išankstinio) mokėjimo ar neatvykimo taisykles, taip pat vartotojai neturės teisės atgauti iš anksto sumokėtų pinigų. Rekomenduojame vartotojams įdėmiai perskaityti apgyvendinimo įstaigos atšaukimo, (išankstinio) mokėjimo ir neatvykimo taisykles prieš atliekant užsakymą ir nepamiršti laiku atlikti visų mokėjimų, kuriuos reikalaujama atlikti vykdant konkretų užsakymą.
Kliento neatvykimas (angl. „no show“) į užsakytą apgyvendinimo vietą yra laikomas užsakymo atšaukimu.
Atlikus rezervaciją jokie pakeitimai (apgyvendinimo trukmės, papildomai užsakytų paslaugų, klientų vardų, pavardžių ir pan.) negalimi, išskyrus atvejus, kai apgyvendinimo aprašyme, užsakymo patvirtinime yra nurodyta kitaip. Bet kokie pakeitimai yra laikomi užsakymo atšaukimu. Pakeitimai, susiję su viešnagės laikotarpio pratęsimu, yra įmanomi tik esant galimybei, tokiu atveju užsakytų paslaugų kaina yra perskaičiuojama.

Eiti į viršų⇑

Apgyvendinimo ypatumai ir tvarka  

Kategorija

Nei pasaulio mastu, nei Europos Sąjungoje nėra bendros apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos ar standarto, todėl, priklausomai nuo šalies, atsiranda skirtingi vienodų kategorijų viešbučių standartai. Viešbučio kategorija priklauso nuo kambarių dydžio, jų įrengimo, aptarnavimo lygio, teikiamų paslaugų skaičiaus ir kt. Kiekvienoje šalyje kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas gali skirtis. Pavyzdžiui, 5* kategorijos viešbutis vienoje šalyje nebūtinai atitiks tos pačios kategorijos viešbučio kokybę kitoje šalyje.
Oficiali viešbučio arba apartamentų kategorija nurodoma kiekvieno viešbučio ar apartamentų aprašyme. Jeigu oficiali kategorija aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis ar apartamentai yra pateikę paraišką kompetentingoms šalies institucijoms oficialiai kategorijai gauti, todėl šiuo metu užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi, arba viešbučiams ar apartamentams turėti kategoriją toje šalyje neprivaloma. Atkreipiame dėmesį, kad daugelyje šalių (pvz., Ispanijoje) viešbučių ar apartamentų kategorija gali būti žymima ir raidėmis ar raktais. Stengiamasi pereiti prie bendros viešbučių klasifikavimo sistemos, tačiau dalis viešbučių ar apartamentų vis dar gali būti klasifikuojami pagal raides ar raktus.
Klientų patogumui Travel on Spot taip pat gali pateikti klientų subjektyvia nuomone pagrįstus apgyvendinimo įstaigų vertinimus. Toks vertinimas nėra objektyvus, juo siekiama padėti klientui susiorientuoti ir pasirinkti norimą viešbutį. Tokio vertinimo negalima tapatinti su oficialia viešbučio kategorija šalyje.

Eiti į viršų⇑

Viešbučio para

Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14–18 val., išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10–12 val. Paskutinę kelionės dieną iš viešbučio kambario su bagažu reikia išvykti iki 10–12 val. Apie tikslias išsiregistravimo iš viešbučio sąlygas Jus informuos viešbučio administracija. Atlaisvinus kambarį bagažą galima palikti viešbučio bagažo saugojimo kameroje arba tam skirtame kambaryje. Esant galimybei viešbučio administracija svečius gali apgyvendinti anksčiau arba pratęsti išvykimo iš kambario laiką. Už tai klientas paprastai turi sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Eiti į viršų⇑

Kambariai

Viešbučiuose gali būti dviviečiai, vienviečiai kambariai, apartamentai (viešbučio numeris, kuriame atskirai yra svetainė ir miegamasis, gali būti įrengta virtuvėlė, kartais apartamentą gali sudaryti keli pereinami kambariai, pavyzdžiui, miegamasis ir svetainė), studijos (vieno kambario numeris su nedideliu prieškambariu, gali būti su įrengta virtuvėle) ir kt.
Atkreipiame dėmesį, kad standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Paprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių. Užsakius vietą trečiam ar ketvirtam asmeniui, dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis. Net jei viešbučio kambario tipas nurodomas kaip trivietis, trečiam asmeniui gali būti pastatoma papildoma lova, sofa ar sulankstomas fotelis. Kai kuriuose viešbučiuose už papildomą mokestį (dažniausiai reikia mokėti pačiame viešbutyje) galima išsinuomoti lovelę kūdikiui. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių viešbučių kambariuose, kuriuose gali būti apgyvendinami trys ar keturi asmenys (du suaugusieji ir vienas ar du vaikai), pirmam ir / ar antram vaikui gali būti neskiriama atskira lova arba ji gali būti pastatoma už papildomą mokestį.
Viešbučių aprašyme nurodytas kambarių plotas paprastai apima miegamąjį kambarį, vonios kambarį ir, jei numeryje yra, balkoną ar terasą.
Kai kurie viešbučiai siūlo žemesnio nei standartinis tipo kambarius, vadinamus Eco, Economy ar pan. Šio tipo kambarys – tai žemiausio tipo kambarys viešbutyje, paprastai turintis mažiau patogumų nei standartinio tipo kambarys. Tikslus kambario aprašymas pateikiamas konkretaus viešbučio aprašyme. Eco ar Economy tipo kambarius rekomenduojama rinktis nepretenzingiems svečiams. Tokių kambarių skaičius gali būti ribotas.
Viešbučio administracija savo nuožiūra apgyvendina svečius atvykimo dieną laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Kambarius su langais į jūros ar kitą pageidaujamą pusę (baseino, sodo ir pan.) viešbučiai garantuoja tik tada, kai už tai yra nustatyta atskira priemoka ir klientas ją sumoka. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei. Sąvoka „langai į jūros pusę“ (angl. „Sea Side“) nebūtinai reiškia geografinę kambario padėtį jūros atžvilgiu (tai nereiškia „vaizdo į jūrą“). Tokiuose kambariuose dažnai tiesioginio vaizdo į jūrą nesimato (kambario langai į jūrą pasisukę kampu), jūros vaizdą gali užstoti pastatai ar augmenija.
Kai kuriuose viešbučiuose, apartamentuose ar studijose gali būti prašoma palikti tam tikro viešbučio, apartamentų ar studijos administracijos nustatyto dydžio užstatą (kredito kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui.
Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, gretimuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais kliento pageidavimais, kurie neįpareigoja Travel On Spot ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei. Visus savo pageidavimus anglų kalba privalote nurodyti atlikdami rezervaciją.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad vietos kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti vadinamąjį pagalvės, turisto, ekologijos mokestį ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti sumokėti vietoje, t. y. registruojantis viešbutyje ar kitu metu. Travel on Spot neatsako už vietos savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.
Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pasitaiko atvejų, kai apgyvendinimo įstaigos (pvz., viešbučiai)  pakeičia pavadinimą ar prekės ženklą. Pavadinimo / prekės ženklo pakeitimas negali būti traktuojamas kaip Jūsų užsakymo pakeitimas.

Eiti į viršų⇑ 

Kambarių tvarkymas

Tvarkant kambarius yra valomos grindys, siurbiamos kiliminės dangos, sutvarkoma vonia ir tualetas, išnešamos šiukšlės ir paklojamos lovos. Aukštesnės kategorijos viešbučiuose kambariai yra tvarkomi kiekvieną dieną, o žemesnės kategorijos – kartą ar du per savaitę.
Patalynė ir rankšluosčiai keičiami kartą ar du per savaitę. Jeigu klientas naudojasi virtuve, jos švara turi pasirūpinti pats.

Eiti į viršų⇑

Maitinimas

Konkretus maitinimo tipas nurodytas viešbučio aprašyme. Maistas patiekiamas nustatytomis valandomis viešbučio restorane. Jei klientai, išvykstantys iš viešbučio anksti ryte arba grįžtantys į jį vėlai vakare, pageidauja maitinimą gauti kitu laiku, atskirais atvejais (viešbučio administracijos nustatyta tvarka) yra galimybė (kartais už papildomą mokestį) gauti ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto paketus.
Dažnas maitinimo tipas – „švediškas stalas“ (savitarna arba „švedišką stalą“ aptarnauja viešbučio personalas). Kartais gali tekti pasirinkti vieną pagrindinį patiekalą iš kelių pasiūlytų.
Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, kada ir kur galima gauti atitinkamą maitinimą, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija, atsižvelgdama į šalies specifiką, viešbučio kategoriją ir kt. Maistas ir gėrimai viešbučio restoranuose, kavinėse ir baruose, išvardytuose viešbučio aprašyme, yra tiekiami viešbučio administracijos nustatyta tvarka ir yra mokami priklausomai nuo užsisakyto maitinimo tipo. Kai kurie gėrimai ar patiekalai viešbučio administracijos sprendimu gali būti siūlomi už papildomą mokestį, net jei viešbutyje yra „viskas įskaičiuota“ ar „viskas įskaičiuota +“ tipo maitinimas. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad gėrimų kiekis, tiekimo vieta ir laikas, net ir užsisakius maitinimo tipą „viskas įskaičiuota“ ar „viskas įskaičiuota+“, gali būti ribojamas. Informaciją apie tokius gėrimus ar patiekalus ir jų kainas teikia viešbučio personalas.
Paprastai viešbučio kambariuose, kuriuose nėra virtuvėlės, draudžiama laikyti ir gaminti maistą. Tuose viešbučiuose, kuriuose atvykimo dieną kambariuose galima rasti kavos ar arbatos arba leidžiama šiuos gėrimus ruošti (apie tai informuojama viešbučių aprašymuose), vėliau šių gėrimų atsargos dažniausiai nėra papildomos.
Atkreipkite dėmesį, kad apranga per vakarienę turi atitikti viešbučio kategoriją.

Eiti į viršų⇑

Paslaugos

Pramoginių renginių dažnumą ir rengimo tvarką nustato viešbučio administracija. Turistinio sezono pradžioje ir pabaigoje viešbutyje vykstančių pramoginių renginių ir kitų teikiamų paslaugų paprastai būna mažiau.
Viešbučio aprašyme ne visada įmanoma išvardyti visas viešbutyje teikiamas paslaugas ir paslaugas, už kurias reikia papildomai mokėti. Informacijos apie viešbučio teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas nuvykę teiraukitės viešbučio administracijos. Neretai per sezoną mokamų ir nemokamų paslaugų skaičius gali keistis.

Eiti į viršų⇑

Triukšmas ir remonto darbai

Nemažai siūlomų viešbučių yra tose vietose, kuriose visą parą veikia restoranai, kavinės, diskotekos. Daugelio viešbučių teritorijose per turistinį sezoną dažnai iki vėlumos tęsiasi pramoginiai renginiai. Triukšmą kartais stiprina ir transporto eismas gatvėse. Viešbučiuose, esančiuose netoli oro uosto, gali girdėtis kylančių ir besileidžiančių lėktuvų keliamas triukšmas. Viešbučio administracija neatsako už triukšmą už viešbučio ribų. Pageidaujantiems ramybės patariame iš anksto atidžiai išstudijuoti pateikiamus viešbučių aprašymus ar pasidomėti papildomai ir pagal juos išsirinkti viešbutį ramioje, toliau nuo triukšmingų pramogų esančioje vietoje. Tam tikrais laikotarpiais apgyvendinimo įstaigose gali būti vykdomi renovacijos darbai, galintys kelti triukšmą. Informacijos apie tokius darbus galima teirautis kreipiantis į konkrečią pasirinktą apgyvendinimo įstaigą, Travel on Spot tokią informaciją skelbia tik tais atvejais, kai ją suteikia konkrečios apgyvendinimo įstaigos. Travel on Spot neatsako už apgyvendinimo įstaigų administracijos priimtus sprendimus vykdyti remonto darbus, tokių darbų trukmę ir galimai dėl to kilusius nepatogumus.

Eiti į viršų⇑ 

Pretenzijos

Jeigu manote, kad Jūsų užsakytos paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai, pretenzijos raštu turi būti pareiškiamos viešbučio administracijai dar jame viešint, nes vietoje galima greičiausiai išspręsti ir pašalinti iškilusius nesklandumus. Jeigu pretenzijos pareiškiamos kelionei pasibaigus, laiko problemai išspręsti jau nebebus. Klientas, raštu nepareiškęs pretenzijų per savo viešnagę, praranda galimybę reikalauti kompensacijos. Jeigu per viešnagę nesklandumai neišsprendžiami, pretenzijas apgyvendinimo įstaigai tiesiogiai galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo viešnagės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pretenzijas taip pat galite siųsti per Travel on Spot adresu info@travelonspot.com. Jūsų pretenzijas nedelsiant persiųsime tiesioginiam paslaugų teikėjui.
Travel on Spot neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių per viešnagę nebuvo galima išvengti. Pretenzijos nepriimamos dėl paslaugų, neįtrauktų į konkretų paslaugų aprašymą.
Jūsų pasirinktas viešbutis gali apgyvendinti klientus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje, jeigu anksčiau užsakytame apgyvendinti nebuvo galimybės. Tokiu atveju klientas negali reikalauti kompensacijos.

Eiti į viršų⇑ 

Atsakomybės apribojimas 

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir teisės aktų nuostatomis, Travel on Spot gali būti laikoma atsakinga tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos vartotojai galbūt patyrė dėl įsipareigojimų, susijusių su Travel on Spot teikiamomis paslaugomis, nevykdymo / netinkamo vykdymo. Atlygintina nuostolių suma yra ribojama konkretaus vartotojo užsakymo suma, nurodyta užsakymo patvirtinimo el. laiške (vieno ar kelių susijusių įvykių atveju).
Travel on Spot, Travel on Spot atstovai, filialai, su Travel on Spot bendradarbiaujančios įmonės, platintojai, su Travel on Spot bendradarbiaujantys tinklalapiai, licencijų savininkai, agentai ar kiti subjektai, susiję su Interneto svetainės kūrimu, reklama ir kt., jokiu atveju nebus laikomi atsakingais už:
(a) bet kokius netiesioginius nuostolius, veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, žalą reputacijai ar įvaizdžiui;
(b) bet kokį Interneto svetainėje pateikiamos apgyvendinimo įstaigų / paslaugų aprašymo informacijos netikslumą (įskaitant kainas, nuotraukas, užimtumą ir įvertinimus);
(c) apgyvendinimo įstaigų / kitų paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ir produktus;
(d) bet kokius tiesioginius ir / ar netiesioginius nuostolius, kuriuos vartotojai galėjo patirti dėl Interneto svetainės naudojimo, negalėjimo naudotis Interneto svetaine ar vėlavimo (informacijos pateikimo, kainų pakeitimo, užsakymų patvirtinimo ir kt.);
(e) už bet kokius asmenų sveikatos sutrikdymus, gyvybės atėmimą, žalą nuosavybei ir teisinių procedūrų išlaidas, nustatytų taisyklių nesilaikymą, tyčinius ir neatsargius nusižengimus, informacijos nepakankamumą, neveiklumą, neteisingos informacijos pateikimą, civilinės teisės aktų pažeidimus ar veiksmus, už kuriuos atsakinga apgyvendinimo įstaiga (jos darbuotojai, vadovai, agentai, atstovai ar su įstaiga bendradarbiaujančios įmonės), įskaitant bet kokį (visišką ar dalinį) atšaukimą, apgyvendinimo vienetų trūkumą, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems Travel on Spot nedarė tiesioginės ir / ar netiesioginės įtakos.

Eiti į viršų⇑

Intelektinės nuosavybės teisės

Programinė įranga, reikalinga Travel on Spot paslaugoms teikti, prieinama arba naudojama Interneto svetainėje, ir intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorių teises) į Interneto svetainės turinį ir informaciją priklauso Travel on Spot ir jos tiekėjams, nebent yra nurodyta kitaip.
Travel on Spot išimtine nuosavybės teise priklauso visos teisės į Interneto svetainę, kurioje yra teikiamos ir / ar prieinamos paslaugos (įskaitant klientų atsiliepimus ir išverstą jų turinį), pavadinimai ir interesai (visos intelektinės nuosavybės teisės) (dizaino ir infrastruktūros), ir vartotojams ar bet kuriems kitiems tretiesiems asmenims nėra suteikta teisė kopijuoti, susieti, naudoti (hiper- / ar kitas) nuorodas, skelbti, reklamuoti, parduoti, integruoti, naudoti, derinti ar kitaip naudoti Interneto svetainės turinį (įskaitant visus vertimus ir klientų atsiliepimus) arba Travel on Spot prekės ženklą be jo savininkų suteikto išankstinio raštiško sutikimo. Bet koks minėtų teisių pažeidimas, piktnaudžiavimas ar bet kuris kitas nurodytas ar panašus veiksmas sudarys esminį intelektinės nuosavybės (įskaitant autorių teises ir teises į duomenų bazes) teisių pažeidimą.

Eiti į viršų⇑

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) yra pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip Bendrovė renka ir tvarko savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis, kaip jie yra naudojami ir kokiomis saugumo priemonėmis yra apsaugoti. Siekdami užtikrinti Jūsų informuotumą, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Politiką ir susipažinti su joje pateikiama informacija.

I. SĄVOKOS

Šioje Politikoje vartojamų sąvokų reikšmės:

Bendrovė, arba mes – reiškia AB „Novaturas“ – Lietuva (įmonės kodas: 135567698; buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245, Kaunas, Lietuva; interneto svetainės: www.novaturas.lt, www.travelonspot.com, flights.novatours.eu). Bendrovė yra šioje Politikoje aprašomų asmens duomenų valdytojas.

BDAR – reiškia Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Bendrovė gauna ir tvarko asmens duomenis.

Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas BDAR ar kituose taikytinuose teisės aktuose.

II. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Bendrieji principai

Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo vadovautis BDAR, kitais taikomais teisės aktais ir Politika, taip pat laikytis ją įgyvendinančių ar papildančių Bendrovės vidaus dokumentų reikalavimų.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Be to, Bendrovė turi galėti įrodyti, kad laikosi šioje Politikoje išdėstytų duomenų tvarkymo principų.

Tikslo apribojimas

Asmens duomenys gali būti renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Su darbuotojais susijusių Asmens duomenų atveju, teisėti tikslai, pavyzdžiui, yra personalo ir vidaus administravimas (paskyrimai į pareigas ir atšaukimai iš jų, darbo užmokestis, darbo drausmė, darbo vadyba arba kiti su darbuotojais susiję personalo klausimai).

Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas 

Asmens duomenys gali būti saugomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti Duomenų subjektus ne ilgiau, nei to reikia tais tikslais, dėl kurių Asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų kokybė ir proporcingumas

Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi. Be to, Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie (ir tik tiek), kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie renkami ir (arba) tada tvarkomi. Asmens duomenys taip pat turi būti tvarkomi tik tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, neteisėtos prieigos.

Jeigu Bendrovė abejoja tvarkomų Asmens duomenų teisingumu, ji privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti.

III, KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS JUOS SAUGOME

Duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė asmenų, besilankančių Bendrovės interneto svetainėse ir (ar) įsigijusių Bendrovės siūlomas paslaugas asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
 • Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
 • Duomenų subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
 • nupirktų (užsakytų) paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
 • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
 • susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
 • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

Duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, kurie Jums yra nurodomi pateikiant asmens duomenis Bendrovei.

Duomenų tvarkymas įsigyjant Bendrovės siūlomas turizmo paslaugas

Įsigyjant turizmo paslaugas, priklausomai nuo konkrečios paslaugos rūšies (kelionės krypties) Bendrovė šioje Politikoje nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą arba asmens kodą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės duomenis, asmeninę kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą), pilietybę, informaciją apie specialius poreikius, drauge keliaujančių asmenų asmeninę informaciją (vardus, pavardes, gimimo datas arba asmens kodus, kreipinius, pilietybes), kitus asmens duomenis, kuriuos yra prašoma pateikti įsigyjant paslaugą. Duomenys yra pateikiami sudarant sutartį, įsigyjant paslaugą, taip pat konsultuojantis telefonu, el. paštu ar pateikiant informaciją per kitus asmenis.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Remdamasi Jūsų sutikimu (kai yra tvarkomi specialių kategorijų (sveikatos) duomenys);
 • Sutarties vykdymo pagrindu;
 • Įgyvendindama savo, kaip kelionių organizatoriaus, teisės aktų nustatytas pareigas.

Duomenų tvarkymas susikūrus paskyrą www.novaturas.lt interneto svetainėje

Registruojantis interneto svetainėje www.novaturas.lt ir naudojantis paskyra, Bendrovė renka ir tvarko el. pašto adresą ir informaciją apie paskyros naudotoją dominančius pasiūlymus. Paskyroje taip pat galima iš anksto pateikti duomenis, kurie yra tvarkomi įsigyjant turizmo paslaugas (žr. aukščiau).

Bendrovė Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami neprivalomus registracijai duomenis;
 • Sutarties vykdymo pagrindu.

Jums taip pat gali būti leista prisijungti prie www.novaturas.lt sistemos naudojantis turimomis socialinių tinklų paskyromis. Daugiau informacijos apie tai, kaip tokiais atvejais yra apdorojami ir naudojami vartotojų duomenys, galėtų suteikti socialinių tinklų tiekėjai ir administratoriai.

Duomenų tvarkymas susikūrus paskyrą ir pasinaudojus www.travelonspot.com siūloma viešbučių užsakymo paslauga

Registruojantis interneto svetainėje www.travelonspot.com ir naudojantis Bendrovės siūloma viešbučių užsakymo paslauga ar paliekant atsiliepimus apie aplankytus viešbučius, Bendrovė šioje Politikoje nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės duomenis, drauge keliaujančių asmenų vardus ir pavardes, gimimo datas, asmeninę kontaktinę informaciją ir kelionės pasirinktis. Duomenys yra pateikiami sudarant sutartį, įsigyjant paslaugą, taip pat konsultuojantis telefonu, el. paštu ar pateikiant informaciją per kitus asmenis.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis šiuo atveju tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami neprivalomus registracijai duomenis;
 • Sutarties vykdymo pagrindu.

Reklamuojant apgyvendinimo įstaigas ir jų teikiamas paslaugas bei reklamuojant ir tobulinant bendrovės teikiamas paslaugas naudojami socialiniai tinklai (pvz., interneto svetainėje yra įdiegtos tiesioginės jungtys su socialiniais kanalais). Interneto svetainėje www.travelonspot.com vartotojui paspaudus vieną iš socialinių kanalų mygtukų ir užsiregistravus turima socialine paskyra, informacija tampa pasiekiama socialinio tinklo tiekėjui. Ši informacija gali būti rodoma vartotojo socialinio tinklo profilyje ir matoma tinklo narių.

Jums taip pat gali būti leista prisijungti prie www.travelonspot.com sistemos naudojantis turimomis socialinių tinklų paskyromis. Daugiau informacijos apie tai, kaip tokiais atvejais yra apdorojami ir naudojami vartotojų duomenys, galėtų suteikti socialinių tinklų tiekėjai ir administratoriai.

Klientų atsiliepimai

Po viešnagės bet kurioje iš Interneto svetainėje išsirinktų ir užsisakytų apgyvendinimo įstaigų, Travel on Spot/Novaturas prašo vartotojų pateikti atsiliepimus apie apgyvendinimo įstaigą, teikiamas paslaugas, apylinkes ir vietovę. Jeigu duomenų subjektas nepageidauja, kad prie pateikto atsiliepimo būtų nurodomas jo vardas, komentaras internete gali būti paskelbtas nurodant tik slapyvardį arba anonimiškai. Pateikęs atsiliepimą duomenų subjektas sutinka, kad jis būtų rodomas, pavyzdžiui, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos informaciniame puslapyje Interneto svetainėje, mobiliosiose programėlėse, socialinių tinklų paskyrose ar socialinių tinklų programėlėse, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos tinklalapyje ar mūsų verslo partnerių tinklalapiuose, siekiant informuoti kitus keliautojus. Vartotojų pateikti atsiliepimai Travel on Spot/Novaturo nuožiūra taip pat gali būti naudojami rinkodaros tikslais, pardavimams skatinti ar paslaugų kokybei gerinti ir gali būti skelbiami Interneto svetainėje ar kituose socialinės žiniasklaidos kanaluose: naujienlaiškiuose, reklamose, programose ir kituose Travel on Spot/Novaturui priklausančiuose, naudojamuose ar valdomuose kanaluose. Travel on Spot/Novaturas turi teisę pašalinti tam tikrus atsiliepimus savo nuožiūra. Jeigu vartotojas nurodys, kad tam tikras svečio pateiktas atsiliepimas jam buvo naudingas arba nenaudingas, ši informacija gali būti panaudota kartu su kitų vartotojų pateikta informacija, rūšiuojant ir nustatant svečių pateiktų atsiliepimų eilės tvarką.

Duomenų tvarkymas naudojantis skrydžių užsakymo paslaugomis flights.novatours.eu

Įsigyjant lėktuvo bilietus flights.novatours.eu interneto svetainėje, Bendrovė šioje Politikoje nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: keliaujančiųjų asmenų kreipinius, vardus, pavardes bei bilietus perkančio asmens kontaktinę informaciją (telefono numerį ir el. pašto adresą). Duomenys yra pateikiami sudarant sutartį, įsigyjant paslaugą, taip pat konsultuojantis telefonu, el. paštu ar pateikiant informaciją per kitus asmenis.

Šie duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo teisiniu pagrindu.

Asmens duomenų tvarkymas teikiant kitas paslaugos

Įsigyjant dovanų kuponą, vaiko palydos ar kitas Bendrovės siūlomas paslaugos, šioje Politikoje nurodytais tikslais, paslaugų teikimo sutarties vykdymo pagrindu Bendrovė gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis. Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo konkrečios paslaugos, kurią norite įsigyti. Duomenys, kuriuos būtina pateikti, kad paslauga būtų suteikta, yra nurodomi paslaugos užsakymo metu.

Asmens duomenų tvarkymas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais

Jums naudojantis mobiliaisiais įrenginiais gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.

Asmens duomenų tvarkymas administruojant ir nagrinėjant skundus ir (ar) prašymus

Bendrovė tvarko Jūsų nurodomus asmens duomenis, kai Bendrovei pateikiate prašymą ir (ar) skundą šioje interneto svetainėje, elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę (teisėtas interesas);
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą;
 • Įgyvendindama savo, kaip kelionių organizatoriaus, teisės aktų nustatytas pareigas.

Bendrovė, siekdama išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) skundą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, turi teisę Jūsų suteiktą informaciją užregistruoti vidinėje Bendrovės informacinėje sistemoje.

Bendrovė prašo laikytis bent šių minimalių savo asmens duomenų apsaugos reikalavimų, į ją kreipiantis:

 • Nei prašymo ir (ar) skundo antraštėje (el. laiške, raštu teikiamuose dokumentuose, interneto svetainėje), nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų ir pan.;
 • Prašymo ir (ar) skundo tekste ar pokalbio telefonu metu nenurodyti asmens kodo, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos ar kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų, jei jie tiesiogiai nesusiję su prašymu ir (ar) skundu, o kitų asmens duomenų nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių teikiamas prašymas ir (ar) skundas.

Jei Bendrovei Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti reikės papildomos informacijos, ji Jūsų kontaktinius duomenis naudos, kad su Jumis dėl to susisiektų.

Bendrovė taip pat atkreipia dėmesį, kad asmenų, pasikreipusių su prašymu ar skundu asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės įmonių grupei priklausančiai įmonei UAB „Aviaturas ir partneriai“, kuri padeda užtikrinti sklandų ir greitą skundų nagrinėjimą ir administravimą.

Bendrovės akcininkų asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų asmens duomenis:

 • vidaus administravimo tikslu;
 • siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita ir mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymu.

Kitų Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė savo veikloje tvarko Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenis:

 • vidaus administravimo tikslu;
 • siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su valdymo organo (Bendrovės vadovo, valdybos, stebėtojų tarybos, komitetų ir pan.) sudarymu, jo veiklos organizavimu, valdymo organo ir jo narių duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu (pvz., valdybos ir jos narių duomenų nurodymas metiniame pranešime) ir pan.

Bendrovės valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose numatytais pagrindais.

Duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslais

Kandidatuojant į laisvą darbo vietą Bendrovėje, pavyzdžiui, atsiunčiant savo CV el. paštu info@novaturas.lt, ar atsiliepiant į Bendrovės paskelbtą darbo skelbimą, Bendrovė renka ir tvarko Jūsų laiške ir CV pateikiamus asmens duomenis.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko:

 • Personalo atrankos tikslais;
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami savo asmens duomenis.

Bendrovė šioje interneto svetainėje Jūsų pateiktus asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugos 12 mėnesių.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad šioje interneto svetainėje Jūsų personalo atrankos tikslu pateiktų asmens duomenų saugojimas Bendrovėje neprilygsta asmens kandidatavimui į norimas pozicijas. Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.

Jei vis dėlto savo asmens duomenis šioje interneto svetainėje pateiksite siekdami dalyvauti konkrečioje atrankoje, tačiau Bendrovė pasirinks kitą jos poreikius labiau atitinkantį kandidatą, Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis saugos iki konkrečios atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą tolesniam tvarkymui kitų personalo atrankų tikslu, tai ir vienerius metus nuo tos atrankos pabaigos, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau.

Bendrovė informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio Bendrovė gali teirautis tik gavusi Jūsų atskirą sutikimą.

Bendrovė taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.

IV. Rinkodaros pasiūlymai ir naujienlaiškiai

Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir sudarydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami turizmo paslaugų teikimo sutarties atitinkamoje skiltyje savo parašu.

Duomenų subjektas gali sutikti gauti Bendrovės siunčiamą informaciją:

 • Apsilankius Bendrovės internetiniame puslapyje (novaturas.lt, www.travelonspot.com, flights.novatours.eu) ir užsiprenumeravus Bendrovės naujienlaiškius.
 • Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pildant Bendrovės anketas po kelionės lėktuve, autobuse, internetu ar Bendrovės organizuojamų renginių metu) bei sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartis (per kelionių pardavimo agentą) išreiškiant pageidavimą gauti naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt., pažymint atitinkamoje skiltyje (pvz., pažymint varnelę).
 • Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti ir tapti Bendrovės klubo nariu, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės klubo nariu Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
 • Jeigu yra suteikiama galimybė prisiregistruoti prie Bendrovės internetinio puslapio ir tapti registruotu vartotoju, prisiregistravęs ir tapęs Bendrovės internetinio puslapio registruotu vartotoju Duomenų subjektas gali išreikšti sutikimą gauti Bendrovės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.

Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Bendrovės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.

Pildydamas po kelionės Bendrovės anketas (autobuse, lėktuve ar internetu) ir nepažymėjęs (pvz., varnelės), kad sutinka gauti Bendrovės siunčiamas naujienas, pasiūlymus ir kitą informaciją – jų nebegaus, kadangi Duomenų subjekto duomenys bus atnaujinti ir bus vadovaujamasi naujausia Duomenų subjekto pateikta informacija.

Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas, nebenorintis gauti nepageidaujamos informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas, pakeitimus bet kada gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Bendrovės internetiniame puslapyje ir atžymėjęs (pvz., varnelę) paskyroje „Mano duomenys“ -> „Informacijos nustatymai“.

Duomenų subjekto pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Bendrovės internetinio puslapio bei Bendrovės paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.

Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Bendrovė asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti (pvz., suteikti paslaugas, išnagrinėti skundą ir pan.), taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Siekdama įgyvendinti tinkamą duomenų saugojimo trukmės kontrolę, Bendrovė yra įdiegusi atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias duomenų ištrynimą suėjus nustatytam duomenų saugojimo terminui.

VI. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Vadovaudamiesi BDAR ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė užtikrina, jog duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo ir panašių neteisėtų veiksmų.

Bendrovė naudoja tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti duomenų subjekto Bendrovei patikėtus asmens duomenis. Bendrovės naudojamos saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie duomenų subjekto asmens duomenų ir jų panaudojimo Bendrovės serveriuose. Tik specialius leidimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti duomenų subjekto asmens duomenis, pateiktus Bendrovei, darbo tikslais.

Bendrovė pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie garantuoja reikiamų techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių įdiegimą ir užtikrina, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Daugiau informacijos apie tai, kokių rūšių slapukus naudojame ir kaip galite juos kontroliuoti rasite Bendrovės Slapukų politikoje.

VIII. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pvz., kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus kelionę į valstybę, esančią už EEE ribų, Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduodami mūsų partneriams, veikiantiems minėtoje valstybėje ir padedantiems organizuoti Jūsų kelionę: oro linijoms, viešbučiams, Bendrovės atstovams kelionės kryptyje ir pan.

Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, todėl kyla didesnė rizika galimam neteisėtam duomenų tvarkymui, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Jūsų duomenys šiems gavėjams bus perduodami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir teikiant paslaugas. Su pagrindiniais savo partneriais trečiosiose valstybėse Bendrovė sudaro Europos Komisijos patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas, su kuriomis galite susipažinti pasikreipę žemiau nurodytais Bendrovės kontaktais.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

IX. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.

Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu info@novaturas.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kai kurią informaciją, pavyzdžiui, savo pateiktus asmens duomenis registruojant www.novaturas.lt ar www.travelonspot.com paskyrą, ar duomenis, susijusius su šių paskyrų pagalba įsigytomis paslaugomis galite sužinoti apsilankę atitinkamoje vartotojo paskyroje.

Siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Jūsų teisų įgyvendinimo, privalės patikrinti Jūsų tapatybę. Tuo tikslu Bendrovė gali prašyti Jūsų nurodyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ar telefono numerį, arba paprašyti atvykti asmeniškai į Bendrovę ar vieną iš jos biurų, siekiant tinkamai identifikuoti Jūsų tapatybę. Vykdydama šį patikrinimą, Bendrovė taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydama atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su Bendrovės turimais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), Bendrovė konstatuos, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir atmes Jūsų pateiktą prašymą.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi aukščiau nurodytą patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis ir Bendrovė galės tinkamai patikrinti Jūsų tapatybę, atsakymą Bendrovė Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties, kitų objektyvių aplinkybių ir priežasčių) arba kai Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, atsisakys tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.

X. ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

Griežtai draudžiama atlikti melagingus ar apgaulingus užsakymus. Kelionių, paslaugų rezervavimo paslaugomis, siūlomomis Interneto svetainėje, galima naudotis tik atliekant teisėtą užsakymą arba pirkimą sau arba kitiems asmenims, kurių vardu užsakymą pateikiantis asmuo turi teisę veikti. Vartotojui vykdant įvairaus pobūdžio įtartiną veiklą, apgaudinėjant arba piktnaudžiaujant Interneto svetainėje siūlomomis kelionių, paslaugų užsakymo paslaugomis, Bendrovė gali atšaukti visus ar dalį su tokio vartotojo vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas tokio vartotojo turimas paskyras. Vartotojo vykdomos apgaulingos veiklos atveju Bendrovė turi teisę imtis visų reikiamų teisinių veiksmų. Apgaulingus veiksmus vykdęs vartotojas tokiu atveju bus laikomas atsakingu už Bendrovės patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir bet kokią kitą atsiradusią žalą.

Duomenų subjektas, įsigydamas Bendrovės siūlomas paslaugas ar kitaip Bendrovei pateikdamas ne savo, o trečiųjų asmenų (pvz., kartu keliaujančių šeimos narių, draugų ar pan.) asmens duomenis privalo juos informuoti apie tai, kad visą su duomenų tvarkymu susijusią informaciją galima rasti šioje Politikoje. Duomenų subjektas, pateikdamas kitų asmenų asmens duomenis, tame tarpe vaikų ir (ar) specialių kategorijų asmens duomenis patvirtina, kad asmuo arba teisėtas jo atstovas (vienas iš tėvų, globėjų) sutinka su tokiu duomenų teikimu ir tvarkymu. Bendrovė turi teisę kreiptis į nurodytą asmenį siekiant įsitikinti, kad toks sutikimas buvo duotas.

Nepateikus Bendrovės prašomų asmens duomenų, Bendrovė negalės suteikti tam tikrų paslaugų arba negalės užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės.

Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą duomenų subjektui bei duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

Jeigu duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia), duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.

Vartotojas, naudodamasis Interneto svetaine patvirtina ir sutinka su šioje Politikoje numatytais įsipareigojimais.

XI.KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar šia Politika, taip pat klausimų, susijusių su Jūsų teisių įgyvendinimu, prašome susisiekti su mumis:
AB “Novaturas”
info@novaturas.lt, arba
Mickevičiaus g. 27, LT-44245, Kaunas, Lietuva

Dėl Travel on Spot paslaugų:

info@travelonspot.lt

Bendrovės Duomenų apsaugos inspektoriaus kontaktiniai duomenys: dpo@novaturas.lt, tel. 85 2649483.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.

Travel on Spot vertina klientų pasitikėjimą ir saugo jai patikėtus asmeninius duomenis. Šiose taisyklėse, kurios yra periodiškai atnaujinamos, pateikta informacija, kaip Travel on Spot naudoja ir apdoroja asmeninius duomenis ir slapukus. Susisiekę su Travel on Spot nurodytais kontaktiniais duomenimis, vartototai taip pat gali teirautis papildomos informacijos apie asmeninių duomenų apsaugą.

Travel on Spot siūlomos apgyvendinimo įstaigos / kitos paslaugos gali būti užsakomos internetu Interneto svetainėje, naudojantis mobiliųjų telefonų programėlėmis (nuo to momento, kai jos bus įdiegtos), taip pat mūsų partnerių tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose. Žemiau pateikta informacija galioja visiems išvardytiems kanalams.