Sąlygos ir nuostatos

Turinys

Taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos visoms siūlomoms paslaugoms, kurios yra teikiamos vartotojams tiesiogiai arba per bet kuriuos trečiuosius asmenis, nesvarbu, kokiais įrenginiais naudojasi vartotojai. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine (ieškote joje informacijos, peržiūrite pateiktus pasiūlymus ir pan.) ar bet kuria kita iš mūsų programų per bet kurią sistemą (toliau – Interneto svetainė) ir / ar atliekate paslaugų užsakymus, Jūs patvirtinate, kad suprantate ir sutinkate su visomis toliau išdėstytų taisyklių nuostatomis. Pabrėžiame, kad šios taisyklės yra periodiškai atnaujinamos ir mes turime teisę bet kuriuo metu pakeisti vieną ar kelias šių taisyklių nuostatas.

Ši Interneto svetainė, joje esantis turinys ir infrastruktūra, paslaugų internetu užsakymas, teikiami šioje Interneto svetainėje ir kituose tinklalapiuose, priklauso, yra vykdomi ir teikiami AB „Novaturas“, Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir veikiančios bendrovės, kurios buveinės adresas – A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 135567698, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (www.kada.lt), naudojant prekės ženklą Travel On Spot (toliau – Travel On Spot). Visos mūsų teikiamos paslaugos yra skirtos išimtinai tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Visoms siūlomoms ir teikiamoms paslaugoms galioja toliau išdėstytos taisyklės.

Eiti į viršų⇑

Teikiamos paslaugos

Per šią Interneto svetainę Travel on Spot ir mūsų partneriai sudaro sąlygas įvairiems apgyvendinimo paslaugas teikiantiems verslo subjektams (viešbučiams, moteliams, svečių namams ir kt., kurie toliau bendrai vadinami apgyvendinimo įstaiga (-omis)) ir / ar kitiems paslaugų teikėjams reklamuoti ir leisti potencialiems klientams užsisakyti jų paslaugas, o Interneto svetainės lankytojams – išsirinkti ir užsisakyti pasirinktas paslaugas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrų Jūsų pasirinktų paslaugų užsakymas per Travel on Spot reiškia tiesioginio sandorio sudarymą su konkrečiu pasirinktu paslaugų teikėju (pvz., apgyvendinimo įstaiga), kuris yra teisiškai įpareigojantis. Travel on Spot veikia tik kaip tarpininkas tarp vartotojo, pateikiančio užsakymą, ir apgyvendinimo įstaigos arba kito paslaugų teikėjo: Travel on Spot persiunčia užsakymo informaciją konkrečiai apgyvendinimo įstaigai / kitam paslaugų teikėjui (arba kitam tarpininkui), o vartotojui / paslaugų gavėjui persiunčia užsakymo patvirtinimo laišką konkretaus paslaugų teikėjo vardu. Travel on Spot neteikia jokių kitų paslaugų ir negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų asmenų (taip pat ir kitų tarpininkų, kurie gali būti pasitelkti užsakymui pateikti ar vykdyti) teikiamas paslaugas.

Travel on Spot savarankiškai nerenka ir netikrina trečiųjų asmenų apie save ir savo teikiamas paslaugas skelbiamos informacijos. Tarpininkaudami tarp vartotojo ir apgyvendinimo įstaigos ir / ar kito paslaugų teikėjo, savo informacijos skleidimo kanaluose Travel on Spot pateikia tik tą informaciją, kurią gauna iš konkretaus paslaugų teikėjo. Tik konkretūs paslaugų teikėjai yra išimtinai ir visiškai atsakingi už jų Travel on Spot suteiktą ir Interneto svetainėje skelbiamą informaciją (paslaugų aprašymus, nuotraukas, kainas, informaciją apie siūlomų kambarių užimtumą ir kitą Interneto svetainėje pateikiamą informaciją) bei šios informacijos tikslumą, išsamumą, operatyvų atnaujinimą. Travel on Spot netikrina ir negali garantuoti, kad visa trečiųjų asmenų informacija yra tiksli, išsami ir teisinga. Tai reiškia, inter alia (be kita ko), kad Travel on Spot negali būti atsakinga už jokias klaidas (rašybos ir / ar kitas), jokius paslaugų ar informacijos teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Interneto svetainės neveikimo, atnaujinimo, taisymo ar palaikymo darbų ir kt., taip pat už netikslios ar klaidingos informacijos pateikimą ar informacijos nepateikimą. Kiekvienas konkretus paslaugų teikėjas yra visiškai ir išimtinai atsakingas už Interneto svetainėje pateikiamos informacijos apie konkrečias jo teikiamas paslaugas tikslumą, išsamumą, teisingumą ir atitikimą visiems galiojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Visos pretenzijos dėl informacijos nesuteikimo ar netinkamo suteikimo, ieškiniai, reikalavimai atlyginti vartotojams galbūt sukeltą žalą ir pan. turi būti reiškiami tik konkretiems paslaugų teikėjams, dėl kurių veiksmų ar neveikimo galėjo atsirasti neigiamų ar teisės aktams prieštaraujančių padarinių.

Travel on Spot taip pat negali būti laikoma tinkamu subjektu, kuriam gali būti reiškiami reikalavimai grąžinti pinigus už bet kokį užsakymų patvirtinimo ar paslaugų suteikimo vėlavimą, atšaukimą ar maršrutų pakeitimą. Travel on Spot taip pat neatsako už streikų, meteorologinių sąlygų, vyriausybės ar valdžios institucijų sprendimų ir kitų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sukeltus paslaugų teikimo trikdžius ar paslaugų teikimo nutraukimą, taip pat už atvejus, kai buvo patvirtinta / parduota daugiau nei yra laisvų vietų / bilietų, taip pat už bet kokias papildomas vartotojų / paslaugų gavėjų ar užsakovų patirtas išlaidas ir kitas panašias aplinkybes. Visi prašymai, pretenzijos, ieškiniai, skundai ar kreipimaisi į ginčus spręsti įgaliotąsias institucijas (dėl paslaugų kokybės, užsakymo ir suteiktų paslaugų neatitikimų, nesuteiktų / nevisiškai ar netinkamai suteiktų paslaugų ir t. t.) turi būti teikiami tiesioginiam paslaugų teikėjui ir grindžiami jo neteisėtais veiksmais / neveikimu.
Interneto svetainėje gali būti pateiktas tam tikrų paslaugų vertinimas, tačiau jis laikomas tik bendromis gairėmis, kurios paremtos subjektyviais paslaugų vartotojų vertinimais. Travel on Spot neteikia konkrečių per ją pasiekiamų paslaugų ar paslaugų teikėjų rekomendacijų ar garantijų. Travel on Spot taip pat negarantuoja pateiktų įvertinimų tikslumo.
Travel on Spot paslaugos skirtos išimtinai tik asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Įspėjame, kad griežtai draudžiama perparduoti, daryti nuorodas, naudoti, kopijuoti, stebėti (taip pat ir naudojant „spider“, „scrape“ ar kitas panašias sistemas ir kitus būdus), atvaizduoti, parsisiųsti ar atkurti bet kokią informaciją, programinę įrangą, Interneto svetainėje pateiktus produktų ar paslaugų pasiūlymus komerciniais ar konkurenciniais tikslais. Bet kokių aukščiau išvardytų veiksmų atlikimas ir / ar tokiais veiksmais Travel on Spot sukelti nuostoliai, pakenkimas reputacijai ar komercinės veiklos vykdymui ir bet kokie kiti galimi neigiami padariniai bus įvertinti ir apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotosioms institucijoms ir bus reikalaujama atlyginti patirtą žalą ar pašalinti neteisėtais veiksmais sukeltus padarinius.

Eiti į viršų⇑

Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims (apgyvendinimo ir kitų paslaugų teikėjams ir kt.) priklausančius tinklalapius. Šios nuorodos pateikiamos tik vartotojams susipažinti ir siekiant juos informuoti. Travel On Spot nekontroliuoja šių tinklalapių ir nėra atsakinga už jų turinį ar tai, kad vartotojai lankosi šiuose tinklalapiuose ir juose ieško juos dominančios informacijos. Travel On Spot nepatvirtina ir netikrina tokiuose tinklalapiuose pateikiamos informacijos teisingumo, išsamumo ar kokybės.

Eiti į viršų⇑

Nepilnamečiai

Travel On Spot siūlomos paslaugos skirtos pilnametystės (18 metų) sulaukusiems asmenims. Jaunesnių nei 18 metų asmenų naudojimasis siūlomomis paslaugomis leidžiamas tik esant teisėtai tėvų, globėjų ar rūpintojų priežiūrai ir jų sutikimui. Travel On Spot turi teisę ištrinti duomenis, gautus iš jaunesnių nei 18 metų asmenų, ir bet kada atšaukti tokių asmenų pateiktus užsakymus, jeigu gaunama informacija, kad tokie asmenys naudojosi paslaugomis be savo tėvų, globėjų ar rūpintojų žinios.

Eiti į viršų⇑

Dideli užsakymai

Tą pačią dieną ir / arba tomis pačiomis sąlygomis vienoje apgyvendinimo įstaigoje leidžiama užsisakyti ne daugiau kaip 10 kambarių ar kito tipo apgyvendinimo vienetų. Nustačius, kad atlikdamas skirtingas rezervacijas vartotojas / užsakovas / paslaugų gavėjas užsisakė daugiau kaip 10 kambarių, Travel on Spot turi teisę atšaukti atliktas rezervacijas ir pritaikyti tokiam vartotojui atšaukimo mokestį (jei jis taikomas konkrečiu atveju). Šiuo atveju, jeigu buvo sumokėtas negrąžinamas užstatas, jis taip pat negrąžinamas vartotojui, kurio užsakymas buvo atšauktas. Jeigu vartotojas pageidauja užsisakyti 11 ar daugiau kambarių ar kitų apgyvendinimo vienetų, jis turi susisiekti su Travel on Spot konsultantais ir tiesiogiai pateikti šį savo pageidavimą. Tai galima padaryti telefonu arba kreipiantis el. paštu info@travelonspot.lt. Peržiūrėję pateiktą užklausą konsultantai susisieks su ją pateikusiu vartotoju dėl galimybės atlikti norimą rezervaciją didesniam skaičiui asmenų. Tam tikrais atvejais vartotojo taip pat gali būti paprašyta sudaryti rašytinę sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą už atliktas rezervacijas didesniam skaičiui asmenų.

Eiti į viršų⇑

Kelionės saugumas       

Kelionės kryptį pasirenka ir visas su šiuo pasirinkimu susijusias rizikas įvertinti turi pats keliautojas. Travel On Spot ragina savo klientus atidžiai išanalizuoti visą su pasirinkta kelionės kryptimi susijusią informaciją, taip pat ir draudimus, perspėjimus, patarimus, kuriuos skelbia valstybės institucijos savo informacijos sklaidos kanaluose. Kilus abejonių dėl saugumo padėties tam tikroje šalyje ar regione, vartotojai gali gauti papildomos informacijos, tiesiogiai kreipdamiesi į atitinkamas institucijas jų viešai skelbiamais kontaktiniais duomenimis. Siūlymas pirkti tam tikras paslaugas jokiu atveju nereiškia, kad Travel On Spot tvirtina ar garantuoja, kad keliauti į tam tikras vartotojo pasirinktas šalis yra saugu. Travel On Spot taip pat nėra atsakinga už žalą, kuri gali atsirasti keliaujant į tam tikras šalis.

Eiti į viršų⇑

Kelionės dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad atvykus ir registruojantis viešbutyje (ar bet kurioje kitoje apgyvendinimo įstaigoje) visi svečiai (įskaitant ir vaikus) dažniausiai yra prašomi pateikti asmens dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Visais kelionės dokumentais (pasu, asmens tapatybės kortele, vizomis ir pan.) kiekvienas keliautojas turi pasirūpinti individualiai. Travel on Spot netikrina ir nėra atsakinga už klientų asmens ir / ar kelionės dokumentų tinkamumą, jų galiojimą, taip pat už apgyvendinimo įstaigos ar kitų paslaugų teikėjų priimtus sprendimus klientų atžvilgiu, jei jie nepateikia asmens dokumentų ar pateikia netinkamus asmens dokumentus. Travel on Spot jokiais atvejais nebus atsakinga už migracijos ir pasienio pareigūnų priimtus sprendimus keliautojų atžvilgiu.

Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į tam tikras šalis gali būti reikalinga viza, specialūs leidimai ir pan., gali būti taikomi reikalavimai minimaliam paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimui. Prieš keliaudami pasidomėkite, kokie konkretūs reikalavimai yra taikomi vykstant į tam tikrą šalį. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vykstant į užsienio šalis rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų ir / ar kt. draudimus. Dėl draudimo visą riziką ir atsakomybę prisiima klientas, t. y. jis pats sprendžia, ar įsigyti ir kokį draudimą įsigyti.

Eiti į viršų⇑

Kaina

Vartotojo užsakytų paslaugų kaina bus tokia, kokia nurodoma Interneto svetainėje, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Paslaugų kaina gali būti bet kada pakeista, tačiau atliekami pakeitimai neturės įtakos tiems užsakymams, kurie jau buvo priimti prieš juos pakeičiant. Nepaisant visų Travel on Spot dedamų protingų pastangų, kad to būtų išvengta, kai kurių kelionių užsakymo paslaugų kainos Interneto svetainėje gali būti nurodytos klaidingai. Dėl šios priežasties Travel on Spot pasilieka teisę taisyti Interneto svetainėje aptiktas kainų klaidas ar netikslumus ir / arba laukiančias rezervacijas, atliktas vadovaujantis klaidingomis kainomis. Tokiu atveju, jeigu tai bus įmanoma, vartotojams bus suteikta galimybė išsaugoti atliktą rezervaciją už teisingą kainą arba atšaukti rezervaciją netaikant jokių atšaukimo mokesčių. Travel on Spot nėra įpareigota teikti užsakytų paslaugų už klaidingą (mažesnę) kainą net ir tais atvejais, kai vartotojui yra išsiųstas rezervacijos patvirtinimas ar vartotojas yra jį gavęs.
Visos apgyvendinimo įstaigų teikiamų paslaugų kainos Travel on Spot interneto svetainėje yra nurodytos už apgyvendinimo vienetą (kambarį, apartamentus ar kt.) visam viešnagės laikotarpiui, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius, nebent Interneto svetainėje arba vartotojui išsiųstame patvirtinimo laiške yra nurodyta kitaip. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasikeitus mokesčiams, kurie turi įtakos paslaugų kainoms nustatyti, taip pat gali pasikeisti ir siūlomų paslaugų kainos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad į apgyvendinimo paslaugos kainą dažniausiai nėra įskaičiuotos konkrečioje apgyvendinimo įstaigoje teikiamos papildomos paslaugos (pvz., mini baro, skalbimo, SPA, sporto, gultų ir skėčių, rankšluosčių prie baseino / jūros, seifo, oro kondicionieriaus nuomos ir kt.). Už šias paslaugas gali tekti susimokėti papildomai pagal konkrečios apgyvendinimo įstaigos administracijos nustatytas kainas.

Tam tikrais atvejais Interneto svetainėje konkrečiai viešnagei galima rasti pasiūlymų įsigyti kai kurias paslaugas mažesnėmis kainomis, tačiau šios apgyvendinimo įstaigų pateiktos kainos gali turėti specialių sąlygų, reikalavimų ir apribojimų, pavyzdžiui, dėl atšaukimo, pinigų grąžinimo, atsiskaitymo ir pan. Prašome vartotojų, prieš atliekant užsakymą, atidžiai peržiūrėti visą informaciją apie apgyvendinimo vienetą, kurį ketinama užsisakyti, jo kainą, užsakymo, pinigų grąžinimo ir kitas sąlygas.

Eiti į viršų⇑

Žemiausios kainos garantija

Travel On Spot stengiasi pasiūlyti savo klientams mažiausią įmanomą apgyvendinimo ir kitų paslaugų kainą. Jeigu per Interneto svetainę užsisakę apgyvendinimo vienetą vartotojai kitame tinklalapyje ras analogiškas paslaugas tomis pačiomis užsakymo sąlygomis, tačiau žemesne, nei mūsų pasiūlyta, kaina, remdamasi žemiau nurodytomis sąlygomis Travel on Spot padengs skirtumą tarp mūsų siūlomos ir vartotojų rastos žemesnės analogiškų apgyvendinimo paslaugų kainos.

Eiti į viršų⇑

Žemiausios kainos garantijos sąlygos 

Garantuojame, kad užsisakant apgyvendinimo vienetą pasiūlome geriausią galimą jo kainą tuo momentu.
Jeigu tą pačią užsakomą apgyvendinimo paslaugą vartotojai ras siūlomą mažesne kaina kitame tinklalapyje, jie galės nedelsdami susisiekite su Travel on Spot skambučių centru. Tokiu atveju vartotojams bus pasiūlyta įsigyti pasirinktas paslaugas už tokią pat kainą, jei bus išpildytos žemiau nurodytos sąlygos:
1) Atlikęs užsakymą vartotojas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tada, kai rezervavo) susisiekė su Travel on Spot atstovais ir suteikė išsamią informaciją apie kitur rastą pasiūlymą: pateikė nuorodą į pasiūlymo tinklalapį ir nurodė siūlomą paslaugų kainą.
2) Tikrinant informaciją galima rasti nurodytą pasiūlymą internete ir įmanoma užsisakyti nurodytą apgyvendinimo paslaugą. Mažesnė kaina neturi būti pasiūlyta tinklalapio / paslaugų teikėjo, su kuriuo vartotojas specialiai susisiekė norėdamas sužinoti kainą, arba konkrečiu vartotojui atsiųstu el. laišku, t. y. kito pasiūlymo kaina turi būti pateikta viešai ir turi būti galima ją patikrinti.
3) Rastam pasiūlymui galioja tos pačios užsakymo sąlygos, kokias vartotojas pasirinko užsisakydamas paslaugas per Travel on Spot, t. y. vartotojas pasirinko:
- tą pačią apgyvendinimo įstaigą;
- tą patį numerio, apartamentų ar kito apgyvendinimo vieneto tipą;
- tas pačias užsiregistravimo ir išsiregistravimo datas;
- tas pačias apgyvendinimo sąlygas (maitinimo tipas, užsakymo atšaukimo nuostatai ir kitos sąlygos);
- užsakymo sąlygos Interneto svetainėje leidžia be baudų atšaukti arba keisti atliktą užsakymą.
4) Geriausios kainos garantija taikoma užsakytos kelionės kainai, pateiktai užsakymo patvirtinimo el. laiške, įskaitant mokesčius, kuriuos vartotojas sumokėjo atlikdamas užsakymą. Garantija netaikoma mokesčiams, kuriuos vartotojai sumoka bet kokiam trečiajam asmeniui, pvz., mokesčiams, mokamiems tiesiogiai viešbučiui ar kitam paslaugų teikėjui.
Jei aukščiau išvardytos sąlygos netenkina, vartotojas išlaiko turimą užsakymą ir gali jį atšaukti pagal nustatytas atšaukimo sąlygas bendra tvarka.

Žemiausia kaina nėra garantuojama, jeigu:

  • užsakymas atliktas tinklalapyje, kuris neatskleidžia apgyvendinimo įstaigos ar apgyvendinimo vieneto tipo nepabaigus atlikti užsakymo;
  • užsakymas atliktas naudojantis specialiomis narystės, lojalumo ir panašiomis programomis, bet kokiomis kito tinklalapio siūlomomis nuolaidomis ar specialiomis akcijomis;
  • apgyvendinimo paslauga užsakoma kitame tinklalapyje kaip kelionės paketo dalis;
  • vartotojas susisiekė su Travel On Spot tik po to, kai užsiregistravo apgyvendinimo įstaigoje.

Po to, kai bus patvirtintas pinigų grąžinimo prašymas, kainos skirtumas bus grąžintas į vartotojo kredito kortelę ar banko sąskaitą, kuri buvo panaudota rezervuojant apgyvendinimo paslaugą Travel on Spot interneto svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lėšos bus pervestos į atitinkamą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų arba per kitą atsiskaitymo laikotarpį.
Travel on Spot pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokių priežasčių pakeisti žemiausios kainos garantijos sąlygas, nutraukti jos galiojimą arba apriboti jos suteikimą bet kuriam asmeniui iš anksto nepranešusi ir neprisiimdama jokių papildomų įsipareigojimų vartotojų atžvilgiu. Ar konkrečiam vartotojui bus taikoma žemiausios kainos garantija, bus nustatoma pagal garantijos taikymo sąlygas, kurios galiojo teikiant prašymą.

Eiti į viršų⇑

Aptarnavimo mokestis

Travel on Spot paslaugos yra nemokamos. Teikdami paslaugas mes netaikome jokių papildomų (užsakymo, tarpininkavimo) mokesčių, kurie padidintų apgyvendinimo vieneto užsakymo kainą.

Eiti į viršų⇑

Mokėjimas kredito kortele arba banko pavedimu

Remiantis konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytomis mokėjimo sąlygomis (dažniausiai apgyvendinimo paslaugų teikėjai siūlo įsigyti paslaugas, už kurias dalinė arba visa mokėjimo suma nėra grąžinama), vykdant užsakymą už paslaugas saugiai sumokama internetu (kurį siūlo ir palaiko vartotojo bankas) Travel on Spot. Mokėjimas yra saugiai apdorojamas per trečiųjų asmenų tarpininkus ir atliekamas tiesiogiai iš vartotojo kredito / debeto kortelės ar banko sąskaitos, nukreipiant mokėjimo sumą į „Novaturo“ sąskaitą.
Prašome atidžiai perskaityti apgyvendinimo vieneto informaciją ir susipažinti su visomis užsakymo ir mokėjimo bei negrąžinamo mokėjimo sąlygomis prieš atliekant rezervaciją.

Eiti į viršų⇑

Valiutos keitimas

Valiutos keitimo įrankis Travel On Spot interneto svetainėje yra pateiktas tik informaciniais tikslais. Jis nėra visiškai tikslus ir informacija nėra atnaujinama realiuoju laiku. Jo valiutų kursai gali skirtis nuo tuo metu galiojančių.

Eiti į viršų⇑

Atšaukimas ir neatvykimas

Užsisakydami apgyvendinimo vienetą apgyvendinimo įstaigoje vartotojai sutinka su galiojančiomis apgyvendinimo įstaigos užsakytų paslaugų atšaukimo bei neatvykimo taisyklėmis ir visomis papildomomis sąlygomis, galiojančiomis atliekant užsakymą ar per viešnagę, įskaitant apgyvendinimo įstaigos siūlomas paslaugas ir / arba produktus (apgyvendinimo įstaigos taikomas taisykles ir sąlygas galima sužinoti iš konkrečios apgyvendinimo įstaigos; su jomis galima susipažinti prieš atliekant užsakymą). Bendros atšaukimo ir neatvykimo taisyklės pateikiamos Interneto svetainėje, apgyvendinimo įstaigų informaciniuose ir reklaminiuose tinklalapiuose bei užsakymo patvirtinimo laiške. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais užsakant apgyvendinimo paslaugas specialiomis kainomis ir pagal specialius pasiūlymus užsakymų negalima atšaukti ar keisti. Vartotojams rekomenduojama įdėmiai perskaityti visą informaciją apie siūlomą apgyvendinimo vienetą ir detaliai susipažinti su atšaukimo ir neatvykimo sąlygomis prieš atliekant užsakymą. Taip pat pabrėžiame, kad užsakymai, kuriuos atliekant reikalaujama sumokėti pradinę įmoką arba visą sumą ar jos dalį, gali būti atšaukti (iš anksto neįspėjus), jeigu reikiama (likusi) suma nesumokama iki nustatytos datos, remiantis apgyvendinimo įstaigos ir užsakymo sąlygomis. Pavėluotas apmokėjimas, neteisingai nurodyta banko, debeto / kredito kortelių informacija, negaliojančios debeto / kredito kortelės ar nepakankamas lėšų kiekis yra išimtinai vartotojo asmeninė atsakomybė, todėl tokiais atvejais vartotojai neturės teisės atgauti jau sumokėtų pinigų, išskyrus konkrečius atvejus, kai apgyvendinimo įstaiga sutiks leisti vartotojui veikti ne pagal savo nustatytas (išankstinio) mokėjimo sąlygas.
Norėdami peržiūrėti, pakeisti ar atšaukti atliktą užsakymą, vartotojai turi naudotis užsakymo el. laiške nurodytomis instrukcijomis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad užsakymą atšaukusiems vartotojams gali tekti sumokėti pagal apgyvendinimo įstaigos užsakymo atšaukimo, (išankstinio) mokėjimo ar neatvykimo taisykles, taip pat vartotojai neturės teisės atgauti iš anksto sumokėtų pinigų. Rekomenduojame vartotojams įdėmiai perskaityti apgyvendinimo įstaigos atšaukimo, (išankstinio) mokėjimo ir neatvykimo taisykles prieš atliekant užsakymą ir nepamiršti laiku atlikti visų mokėjimų, kuriuos reikalaujama atlikti vykdant konkretų užsakymą.
Kliento neatvykimas (angl. „no show“) į užsakytą apgyvendinimo vietą yra laikomas užsakymo atšaukimu.
Atlikus rezervaciją jokie pakeitimai (apgyvendinimo trukmės, papildomai užsakytų paslaugų, klientų vardų, pavardžių ir pan.) negalimi, išskyrus atvejus, kai apgyvendinimo aprašyme, užsakymo patvirtinime yra nurodyta kitaip. Bet kokie pakeitimai yra laikomi užsakymo atšaukimu. Pakeitimai, susiję su viešnagės laikotarpio pratęsimu, yra įmanomi tik esant galimybei, tokiu atveju užsakytų paslaugų kaina yra perskaičiuojama.

Eiti į viršų⇑

Apgyvendinimo ypatumai ir tvarka  

Kategorija

Nei pasaulio mastu, nei Europos Sąjungoje nėra bendros apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos ar standarto, todėl, priklausomai nuo šalies, atsiranda skirtingi vienodų kategorijų viešbučių standartai. Viešbučio kategorija priklauso nuo kambarių dydžio, jų įrengimo, aptarnavimo lygio, teikiamų paslaugų skaičiaus ir kt. Kiekvienoje šalyje kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas gali skirtis. Pavyzdžiui, 5* kategorijos viešbutis vienoje šalyje nebūtinai atitiks tos pačios kategorijos viešbučio kokybę kitoje šalyje.
Oficiali viešbučio arba apartamentų kategorija nurodoma kiekvieno viešbučio ar apartamentų aprašyme. Jeigu oficiali kategorija aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis ar apartamentai yra pateikę paraišką kompetentingoms šalies institucijoms oficialiai kategorijai gauti, todėl šiuo metu užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi, arba viešbučiams ar apartamentams turėti kategoriją toje šalyje neprivaloma. Atkreipiame dėmesį, kad daugelyje šalių (pvz., Ispanijoje) viešbučių ar apartamentų kategorija gali būti žymima ir raidėmis ar raktais. Stengiamasi pereiti prie bendros viešbučių klasifikavimo sistemos, tačiau dalis viešbučių ar apartamentų vis dar gali būti klasifikuojami pagal raides ar raktus.
Klientų patogumui Travel on Spot taip pat gali pateikti klientų subjektyvia nuomone pagrįstus apgyvendinimo įstaigų vertinimus. Toks vertinimas nėra objektyvus, juo siekiama padėti klientui susiorientuoti ir pasirinkti norimą viešbutį. Tokio vertinimo negalima tapatinti su oficialia viešbučio kategorija šalyje.

Eiti į viršų⇑

Viešbučio para

Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14–18 val., išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10–12 val. Paskutinę kelionės dieną iš viešbučio kambario su bagažu reikia išvykti iki 10–12 val. Apie tikslias išsiregistravimo iš viešbučio sąlygas Jus informuos viešbučio administracija. Atlaisvinus kambarį bagažą galima palikti viešbučio bagažo saugojimo kameroje arba tam skirtame kambaryje. Esant galimybei viešbučio administracija svečius gali apgyvendinti anksčiau arba pratęsti išvykimo iš kambario laiką. Už tai klientas paprastai turi sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Eiti į viršų⇑

Kambariai

Viešbučiuose gali būti dviviečiai, vienviečiai kambariai, apartamentai (viešbučio numeris, kuriame atskirai yra svetainė ir miegamasis, gali būti įrengta virtuvėlė, kartais apartamentą gali sudaryti keli pereinami kambariai, pavyzdžiui, miegamasis ir svetainė), studijos (vieno kambario numeris su nedideliu prieškambariu, gali būti su įrengta virtuvėle) ir kt.
Atkreipiame dėmesį, kad standartiniame dviviečiame viešbučio kambaryje, priklausomai nuo viešbučio interjero, gali būti viena dvigulė arba dvi atskiros lovos. Paprastai viešbučiuose nebūna triviečių kambarių. Užsakius vietą trečiam ar ketvirtam asmeniui, dviviečiame kambaryje pastatoma papildoma (sudedama) lova, sofa arba sulankstomas fotelis. Net jei viešbučio kambario tipas nurodomas kaip trivietis, trečiam asmeniui gali būti pastatoma papildoma lova, sofa ar sulankstomas fotelis. Kai kuriuose viešbučiuose už papildomą mokestį (dažniausiai reikia mokėti pačiame viešbutyje) galima išsinuomoti lovelę kūdikiui. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių viešbučių kambariuose, kuriuose gali būti apgyvendinami trys ar keturi asmenys (du suaugusieji ir vienas ar du vaikai), pirmam ir / ar antram vaikui gali būti neskiriama atskira lova arba ji gali būti pastatoma už papildomą mokestį.
Viešbučių aprašyme nurodytas kambarių plotas paprastai apima miegamąjį kambarį, vonios kambarį ir, jei numeryje yra, balkoną ar terasą.
Kai kurie viešbučiai siūlo žemesnio nei standartinis tipo kambarius, vadinamus Eco, Economy ar pan. Šio tipo kambarys – tai žemiausio tipo kambarys viešbutyje, paprastai turintis mažiau patogumų nei standartinio tipo kambarys. Tikslus kambario aprašymas pateikiamas konkretaus viešbučio aprašyme. Eco ar Economy tipo kambarius rekomenduojama rinktis nepretenzingiems svečiams. Tokių kambarių skaičius gali būti ribotas.
Viešbučio administracija savo nuožiūra apgyvendina svečius atvykimo dieną laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Kambarius su langais į jūros ar kitą pageidaujamą pusę (baseino, sodo ir pan.) viešbučiai garantuoja tik tada, kai už tai yra nustatyta atskira priemoka ir klientas ją sumoka. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei. Sąvoka „langai į jūros pusę“ (angl. „Sea Side“) nebūtinai reiškia geografinę kambario padėtį jūros atžvilgiu (tai nereiškia „vaizdo į jūrą“). Tokiuose kambariuose dažnai tiesioginio vaizdo į jūrą nesimato (kambario langai į jūrą pasisukę kampu), jūros vaizdą gali užstoti pastatai ar augmenija.
Kai kuriuose viešbučiuose, apartamentuose ar studijose gali būti prašoma palikti tam tikro viešbučio, apartamentų ar studijos administracijos nustatyto dydžio užstatą (kredito kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui.
Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, gretimuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais kliento pageidavimais, kurie neįpareigoja Travel On Spot ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei. Visus savo pageidavimus anglų kalba privalote nurodyti atlikdami rezervaciją.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad vietos kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti vadinamąjį pagalvės, turisto, ekologijos mokestį ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti sumokėti vietoje, t. y. registruojantis viešbutyje ar kitu metu. Travel on Spot neatsako už vietos savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.
Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pasitaiko atvejų, kai apgyvendinimo įstaigos (pvz., viešbučiai)  pakeičia pavadinimą ar prekės ženklą. Pavadinimo / prekės ženklo pakeitimas negali būti traktuojamas kaip Jūsų užsakymo pakeitimas.

Eiti į viršų⇑ 

Kambarių tvarkymas

Tvarkant kambarius yra valomos grindys, siurbiamos kiliminės dangos, sutvarkoma vonia ir tualetas, išnešamos šiukšlės ir paklojamos lovos. Aukštesnės kategorijos viešbučiuose kambariai yra tvarkomi kiekvieną dieną, o žemesnės kategorijos – kartą ar du per savaitę.
Patalynė ir rankšluosčiai keičiami kartą ar du per savaitę. Jeigu klientas naudojasi virtuve, jos švara turi pasirūpinti pats.

Eiti į viršų⇑

Maitinimas

Konkretus maitinimo tipas nurodytas viešbučio aprašyme. Maistas patiekiamas nustatytomis valandomis viešbučio restorane. Jei klientai, išvykstantys iš viešbučio anksti ryte arba grįžtantys į jį vėlai vakare, pageidauja maitinimą gauti kitu laiku, atskirais atvejais (viešbučio administracijos nustatyta tvarka) yra galimybė (kartais už papildomą mokestį) gauti ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto paketus.
Dažnas maitinimo tipas – „švediškas stalas“ (savitarna arba „švedišką stalą“ aptarnauja viešbučio personalas). Kartais gali tekti pasirinkti vieną pagrindinį patiekalą iš kelių pasiūlytų.
Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, kada ir kur galima gauti atitinkamą maitinimą, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija, atsižvelgdama į šalies specifiką, viešbučio kategoriją ir kt. Maistas ir gėrimai viešbučio restoranuose, kavinėse ir baruose, išvardytuose viešbučio aprašyme, yra tiekiami viešbučio administracijos nustatyta tvarka ir yra mokami priklausomai nuo užsisakyto maitinimo tipo. Kai kurie gėrimai ar patiekalai viešbučio administracijos sprendimu gali būti siūlomi už papildomą mokestį, net jei viešbutyje yra „viskas įskaičiuota“ ar „viskas įskaičiuota +“ tipo maitinimas. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad gėrimų kiekis, tiekimo vieta ir laikas, net ir užsisakius maitinimo tipą „viskas įskaičiuota“ ar „viskas įskaičiuota+“, gali būti ribojamas. Informaciją apie tokius gėrimus ar patiekalus ir jų kainas teikia viešbučio personalas.
Paprastai viešbučio kambariuose, kuriuose nėra virtuvėlės, draudžiama laikyti ir gaminti maistą. Tuose viešbučiuose, kuriuose atvykimo dieną kambariuose galima rasti kavos ar arbatos arba leidžiama šiuos gėrimus ruošti (apie tai informuojama viešbučių aprašymuose), vėliau šių gėrimų atsargos dažniausiai nėra papildomos.
Atkreipkite dėmesį, kad apranga per vakarienę turi atitikti viešbučio kategoriją.

Eiti į viršų⇑

Paslaugos

Pramoginių renginių dažnumą ir rengimo tvarką nustato viešbučio administracija. Turistinio sezono pradžioje ir pabaigoje viešbutyje vykstančių pramoginių renginių ir kitų teikiamų paslaugų paprastai būna mažiau.
Viešbučio aprašyme ne visada įmanoma išvardyti visas viešbutyje teikiamas paslaugas ir paslaugas, už kurias reikia papildomai mokėti. Informacijos apie viešbučio teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas nuvykę teiraukitės viešbučio administracijos. Neretai per sezoną mokamų ir nemokamų paslaugų skaičius gali keistis.

Eiti į viršų⇑

Triukšmas ir remonto darbai

Nemažai siūlomų viešbučių yra tose vietose, kuriose visą parą veikia restoranai, kavinės, diskotekos. Daugelio viešbučių teritorijose per turistinį sezoną dažnai iki vėlumos tęsiasi pramoginiai renginiai. Triukšmą kartais stiprina ir transporto eismas gatvėse. Viešbučiuose, esančiuose netoli oro uosto, gali girdėtis kylančių ir besileidžiančių lėktuvų keliamas triukšmas. Viešbučio administracija neatsako už triukšmą už viešbučio ribų. Pageidaujantiems ramybės patariame iš anksto atidžiai išstudijuoti pateikiamus viešbučių aprašymus ar pasidomėti papildomai ir pagal juos išsirinkti viešbutį ramioje, toliau nuo triukšmingų pramogų esančioje vietoje. Tam tikrais laikotarpiais apgyvendinimo įstaigose gali būti vykdomi renovacijos darbai, galintys kelti triukšmą. Informacijos apie tokius darbus galima teirautis kreipiantis į konkrečią pasirinktą apgyvendinimo įstaigą, Travel on Spot tokią informaciją skelbia tik tais atvejais, kai ją suteikia konkrečios apgyvendinimo įstaigos. Travel on Spot neatsako už apgyvendinimo įstaigų administracijos priimtus sprendimus vykdyti remonto darbus, tokių darbų trukmę ir galimai dėl to kilusius nepatogumus.

Eiti į viršų⇑ 

Pretenzijos

Jeigu manote, kad Jūsų užsakytos paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai, pretenzijos raštu turi būti pareiškiamos viešbučio administracijai dar jame viešint, nes vietoje galima greičiausiai išspręsti ir pašalinti iškilusius nesklandumus. Jeigu pretenzijos pareiškiamos kelionei pasibaigus, laiko problemai išspręsti jau nebebus. Klientas, raštu nepareiškęs pretenzijų per savo viešnagę, praranda galimybę reikalauti kompensacijos. Jeigu per viešnagę nesklandumai neišsprendžiami, pretenzijas apgyvendinimo įstaigai tiesiogiai galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo viešnagės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pretenzijas taip pat galite siųsti per Travel on Spot adresu info@travelonspot.com. Jūsų pretenzijas nedelsiant persiųsime tiesioginiam paslaugų teikėjui.
Travel on Spot neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių per viešnagę nebuvo galima išvengti. Pretenzijos nepriimamos dėl paslaugų, neįtrauktų į konkretų paslaugų aprašymą.
Jūsų pasirinktas viešbutis gali apgyvendinti klientus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje, jeigu anksčiau užsakytame apgyvendinti nebuvo galimybės. Tokiu atveju klientas negali reikalauti kompensacijos.

Eiti į viršų⇑ 

Atsakomybės apribojimas 

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir teisės aktų nuostatomis, Travel on Spot gali būti laikoma atsakinga tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos vartotojai galbūt patyrė dėl įsipareigojimų, susijusių su Travel on Spot teikiamomis paslaugomis, nevykdymo / netinkamo vykdymo. Atlygintina nuostolių suma yra ribojama konkretaus vartotojo užsakymo suma, nurodyta užsakymo patvirtinimo el. laiške (vieno ar kelių susijusių įvykių atveju).
Travel on Spot, Travel on Spot atstovai, filialai, su Travel on Spot bendradarbiaujančios įmonės, platintojai, su Travel on Spot bendradarbiaujantys tinklalapiai, licencijų savininkai, agentai ar kiti subjektai, susiję su Interneto svetainės kūrimu, reklama ir kt., jokiu atveju nebus laikomi atsakingais už:
(a) bet kokius netiesioginius nuostolius, veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, žalą reputacijai ar įvaizdžiui;
(b) bet kokį Interneto svetainėje pateikiamos apgyvendinimo įstaigų / paslaugų aprašymo informacijos netikslumą (įskaitant kainas, nuotraukas, užimtumą ir įvertinimus);
(c) apgyvendinimo įstaigų / kitų paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ir produktus;
(d) bet kokius tiesioginius ir / ar netiesioginius nuostolius, kuriuos vartotojai galėjo patirti dėl Interneto svetainės naudojimo, negalėjimo naudotis Interneto svetaine ar vėlavimo (informacijos pateikimo, kainų pakeitimo, užsakymų patvirtinimo ir kt.);
(e) už bet kokius asmenų sveikatos sutrikdymus, gyvybės atėmimą, žalą nuosavybei ir teisinių procedūrų išlaidas, nustatytų taisyklių nesilaikymą, tyčinius ir neatsargius nusižengimus, informacijos nepakankamumą, neveiklumą, neteisingos informacijos pateikimą, civilinės teisės aktų pažeidimus ar veiksmus, už kuriuos atsakinga apgyvendinimo įstaiga (jos darbuotojai, vadovai, agentai, atstovai ar su įstaiga bendradarbiaujančios įmonės), įskaitant bet kokį (visišką ar dalinį) atšaukimą, apgyvendinimo vienetų trūkumą, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems Travel on Spot nedarė tiesioginės ir / ar netiesioginės įtakos.

Eiti į viršų⇑

Intelektinės nuosavybės teisės

Programinė įranga, reikalinga Travel on Spot paslaugoms teikti, prieinama arba naudojama Interneto svetainėje, ir intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorių teises) į Interneto svetainės turinį ir informaciją priklauso Travel on Spot ir jos tiekėjams, nebent yra nurodyta kitaip.
Travel on Spot išimtine nuosavybės teise priklauso visos teisės į Interneto svetainę, kurioje yra teikiamos ir / ar prieinamos paslaugos (įskaitant klientų atsiliepimus ir išverstą jų turinį), pavadinimai ir interesai (visos intelektinės nuosavybės teisės) (dizaino ir infrastruktūros), ir vartotojams ar bet kuriems kitiems tretiesiems asmenims nėra suteikta teisė kopijuoti, susieti, naudoti (hiper- / ar kitas) nuorodas, skelbti, reklamuoti, parduoti, integruoti, naudoti, derinti ar kitaip naudoti Interneto svetainės turinį (įskaitant visus vertimus ir klientų atsiliepimus) arba Travel on Spot prekės ženklą be jo savininkų suteikto išankstinio raštiško sutikimo. Bet koks minėtų teisių pažeidimas, piktnaudžiavimas ar bet kuris kitas nurodytas ar panašus veiksmas sudarys esminį intelektinės nuosavybės (įskaitant autorių teises ir teises į duomenų bazes) teisių pažeidimą.

Eiti į viršų⇑

Privatumo politika

Travel on Spot vertina klientų pasitikėjimą ir saugo jai patikėtus asmeninius duomenis. Šiose taisyklėse, kurios yra periodiškai atnaujinamos, pateikta informacija, kaip Travel on Spot naudoja ir apdoroja asmeninius duomenis ir slapukus. Susisiekę su Travel on Spot nurodytais kontaktiniais duomenimis, vartototai taip pat gali teirautis papildomos informacijos apie asmeninių duomenų apsaugą.

Travel on Spot siūlomos apgyvendinimo įstaigos / kitos paslaugos gali būti užsakomos internetu Interneto svetainėje, naudojantis mobiliųjų telefonų programėlėmis (nuo to momento, kai jos bus įdiegtos), taip pat mūsų partnerių tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose. Žemiau pateikta informacija galioja visiems išvardytiems kanalams.

Eiti į viršų⇑ 

Privatumas

Papildoma korespondencija 

Užsisakydami paslaugas per Travel on Spot vartotojai patvirtina, kad sutinka gauti: (a) užsakymo patvirtinimo informaciją ir (b) el. laišką, kuriame Travel on Spot prašo vartotojo užpildyti viešbučio įvertinimo formą po jo viešnagės.
Toliau bus paaiškinta, kokiais dar atvejais gali būti susisiekta su vartotojais.

Eiti į viršų⇑

Kokius asmeninius duomenis naudoja Travel On Spot

Atliekant užsakymą, vartotojų prašoma nurodyti vardą ir pavardę, lytį, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimo kortelės duomenis, drauge keliaujančių asmenų vardus ir pavardes, gimimo datas, asmeninę kontaktinę informaciją ir kelionės pasirinktis.
Norėdami lengviau tvarkyti savo atliekamus užsakymus, vartotojai gali susikurti savo paskyrą, kurioje bus galima išsaugoti asmenines pasirinktis, peržiūrėti ankstesnius ir tvarkyti būsimus užsakymus.
Lankantis Interneto svetainėje, net ir tuomet, kai nėra atliekamas joks konkretus užsakymas, gali būti renkami tam tikri duomenys: IP adresas, naudojama naršyklė, informacija apie kompiuterio operacinę sistemą, programų versijos, kalbos nustatymai ir rodyti Interneto svetainės puslapiai. Vartotojams naudojantis mobiliaisiais įrenginiais taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, geografines (ilgumos ir platumos) koordinates.
Informacija apie vartotojus gali būti gaunama ir tada, kai vartotojai lankosi socialiniuose tinkluose.

Eiti į viršų⇑ 

Atsakomybė už teisingų duomenų pateikimą

Vartotojas pats garantuoja ir atsako už tai, kad naudojantis Interneto svetaine visa jo pateikta informacija būtų teisinga ir tiksli. Griežtai draudžiama atlikti melagingus ar apgaulingus užsakymus. Kelionių rezervavimo paslaugomis, siūlomomis Interneto svetainėje, galima naudotis tik atliekant teisėtą užsakymą arba pirkimą sau arba kitiems asmenims, kurių vardu užsakymą pateikiantis asmuo turi teisę veikti. Vartotojui vykdant įvairaus pobūdžio įtartiną veiklą, apgaudinėjant arba piktnaudžiaujant Interneto svetainėje siūlomomis kelionių užsakymo paslaugomis, Travel on Spot gali atšaukti visus ar dalį su tokio vartotojo vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas tokio vartotojo turimas Travel on Spot paskyras. Vartotojo vykdomos apgaulingos veiklos atveju Travel on Spot turi teisę imtis visų reikiamų teisinių veiksmų. Apgaulingus veiksmus vykdęs vartotojas tokiu atveju bus laikomas atsakingu už Travel on Spot patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir bet kokią kitą atsiradusią žalą.

Eiti į viršų⇑ 

Tikslai, kurių siekiant Travel On Spot reikalingi vartotojų asmeniniai duomenys

Užsakymų administravimas. Vartotojų asmeniniai duomenys yra naudojami administruojant internetu pateiktus užsakymus. Gauti vartotojų duomenys taip pat perduodami užsakytai apgyvendinimo įstaigai ar ir kitiems paslaugų teikėjams.
Klientų aptarnavimas ir pagalba. Vartotojų asmeniniai duomenys yra prieinami Travel on Spot klientų aptarnavimo komandai, siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta visa reikiama pagalba, pvz., susirasti tinkamą apgyvendinimo įstaigą ar atsakyta į su užsakymu susijusius klausimus.
Atsiliepimai apie suteiktas paslaugas. Vartotojų kontaktiniai duomenys gali būti panaudoti siunčiant prašymus pateikti atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.
Paslaugų kokybės gerinimas. Vartotojų asmeniniai duomenys taip pat gali būti naudojami atliekant tyrimus, kurie padėtų pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir vartotojų aptarnavimą.
Rinkodara. Vartotojų asmeniniai duomenys gali būti naudojami teisės aktų nuostatoms neprieštaraujančiais rinkodaros tikslais. Pavyzdžiui, vartotojui pateikus tam tikrą užsakymą ar susikūrus paskyrą, jo kontaktiniai duomenys gali būti panaudoti siunčiant naujienas ir informaciją apie su kelionėmis susijusius produktus ar paslaugas. Travel on Spot savo klientams reguliariai siunčia naujienlaiškius. Jų galima atsisakyti bet kuriuo metu. Remiantis vartotojų informacija, jiems lankantis Travel on Spot svetainėje, naudojantis mobiliosiomis programėlėmis ar naršant trečiųjų asmenų tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose, gali būti rodomi specialiai konkrečiam vartotojui pagal jo pateiktą informaciją pritaikyti paslaugų pasiūlymai.
Rinkos tyrimai. Travel on Spot klientų gali būti prašoma sudalyvauti rinkos tyrimuose. Bet kokie papildomi asmeniniai vartotojų duomenys, suteikti dalyvaujant rinkos tyrimuose, naudojami tik gavus vartotojų sutikimą.
Kita komunikacija. Tam tikrais atvejais Travel on Spot gali susisiekti su vartotojais el. paštu, paštu, telefonu ar SMS žinute. Tai gali būti daroma dėl įvairių priežasčių: atsakant į vartotojų klausimus ar vykdant jų pateiktus prašymus; vartotojui nebaigus atlikti pradėto užsakymo, siunčiant priminimą, kad vartotojas jį užbaigtų; siunčiant vartotojams anketas, kuriose prašoma įvertinti Travel on Spot suteiktas paslaugas ir t. t.
Sukčiavimo atvejai ir prevencinės priemonės. Asmeniniai duomenys gali būti naudojami siekiant nustatyti ir užkirsti kelią sukčiavimui bei kitoms nusikalstamoms, nesąžiningoms ar nepageidaujamoms veikoms.

Eiti į viršų⇑ 

Socialinių tinklų naudojimas

Reklamuojant apgyvendinimo įstaigas ir jų teikiamas paslaugas bei reklamuojant ir tobulinant Travel on Spot teikiamas paslaugas naudojami socialiniai tinklai (pavyzdžiui, Travel on Spot interneto svetainėje yra įdiegtos tiesioginės jungtys su socialiniais kanalais). Travel on Spot interneto svetainėje vartotojui paspaudus vieną iš socialinių kanalų mygtukų ir užsiregistravus turima socialine paskyra, informacija tampa pasiekiama socialinio tinklo tiekėjui. Ši informacija gali būti rodoma vartotojo socialinio tinklo profilyje ir matoma tinklo narių.
Be socialinius tinklus žyminčių mygtukų, Travel on Spot socialiniuose tinkluose turi ir savo paskyras, kuriose siūlo socialines programėles (nuo to momento, kai tai bus įdiegta). Šios paslaugos leidžia vartotojams dalytis savo duomenimis su Travel on Spot. Tapus programėlės vartotojais galima sužinoti, kokiais duomenimis pasidalyta su Travel on Spot. Informaciją, kuria vartotojas nusprendžia pasidalyti, gali sudaryti socialiniame profilyje rodoma informacija, el. pašto adresas, statuso pakeitimai ir draugų sąrašas. Tai leidžia kiek įmanoma geriau pritaikyti Interneto svetainę vartotojų poreikiams ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.
Vartotojams taip pat gali būti leista prisijungti prie Travel on Spot sistemos naudojantis turimomis socialinių tinklų paskyromis. Daugiau informacijos apie tai, kaip tokiais atvejais yra apdorojami ir naudojami vartotojų duomenys, galėtų suteikti socialinių tinklų tiekėjai ir administratoriai.

Eiti į viršų⇑ 

Dalijimasis vartotojų duomenimis su trečiaisiais asmenimis 

Tam tikrais atvejais vartotojų asmeniniai duomenys gali būti patikėti tretiesiems asmenims.

Apgyvendinimo įstaigos / kiti paslaugų teikėjai. Siekiant įvykdyti atliktą užsakymą, būtina perduoti vartotojo duomenis užsakytai apgyvendinimo įstaigai ar kitam paslaugų teikėjui. Perduodamus duomenis sudaro vartotojo vardas ir pavardė, kontaktinė ir su mokėjimu susijusi informacija, drauge keliaujančių asmenų vardai ir pavardės bei atliekant užsakymą nurodyti pageidavimai.
Tretieji asmenys. Asmeniniams duomenims apdoroti aukščiau minėtais tikslais Travel on Spot gali pasitelkti trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, persiunčiant užsakymo informaciją apgyvendinimo įstaigai arba prašant trečiųjų asmenų susisiekti su vartotojais; Travel on Spot gali bendradarbiauti su trečiaisiais asmenimis, teikiančiais mokėjimo paslaugas, kurie tarpininkauja užtikrinant ar atliekant mokėjimą; tretieji asmenys gali būti pasitelkti duomenų analizei ir pan.). Visų trečiųjų asmenų, kurių paslaugomis naudojamasi vykdant Travel on Spot veiklą, veikla yra apribota konfidencialumo susitarimais, pagal kuriuos vartotojų asmeniniai duomenys negali būti naudojami kitais, nei susitarta, tikslais.
Verslo partneriai. Siekdama paskleisti informaciją apie Interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėse siūlomas apgyvendinimo įstaigas ir kitas teikiamas paslaugas, Travel on Spot bendradarbiauja su partnerių tinklalapiais visame pasaulyje. Atliekant užsakymą viename iš partnerių tinklalapių, tam tikra vartotojų informacija taip pat perduodama ir Travel on Spot. Tokiu pat būdu Travel on Spot gali perduoti turimus duomenis verslo partneriui, pavyzdžiui, administruodama vartotojo paskyrą ar užsakymą, siekdama atsakyti į klausimus ar rinkodaros tikslais. Šiuo atveju asmeniniai duomenys tvarkomi vadovaujantis konkrečių verslo partnerių duomenų ir privatumo saugojimo nuostatais.
Valstybės institucijos. Vartotojų asmeniniai duomenys gali būti perduoti valstybės, savivaldybių ir kitoms galiotosioms institucijoms, jeigu tai numatyta galiojančių nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų nuostatose.

Eiti į viršų⇑ 

Mobiliųjų įrenginių naudojimas

Travel on Spot siūlys vartotojams nemokamas programėles, pritaikytas daugybei mobiliųjų įrenginių. Programėlėse asmeniniai duomenys bus renkami ir apdorojami taip pat, kaip ir Interneto svetainėje, be to, programėlės siūlys vietovės nustatymo paslaugą, kuria naudodamiesi vartotojai galės rasti netoliese esančias apgyvendinimo įstaigas.

Eiti į viršų⇑ 

Svečių atsiliepimai 

Po viešnagės bet kurioje iš Interneto svetainėje išsirinktų ir užsisakytų apgyvendinimo įstaigų, Travel on Spot prašo vartotojų pateikti atsiliepimus apie apgyvendinimo įstaigą, teikiamas paslaugas, apylinkes ir vietovę. Jeigu vartotojas nepageidauja, kad prie pateikto atsiliepimo būtų nurodomas jo vardas, komentaras internete gali būti paskelbtas nurodant tik slapyvardį arba anonimiškai. Pateikęs atsiliepimą vartotojas sutinka, kad jis būtų rodomas, pavyzdžiui, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos informaciniame puslapyje Interneto svetainėje, mobiliosiose programėlėse, socialinių tinklų paskyrose ar socialinių tinklų programėlėse, atitinkamos apgyvendinimo įstaigos tinklalapyje ar mūsų verslo partnerių tinklalapiuose, siekiant informuoti kitus keliautojus.
Vartotojų pateikti atsiliepimai Travel on Spot nuožiūra taip pat gali būti naudojami rinkodaros tikslais, pardavimams skatinti ar paslaugų kokybei gerinti ir gali būti skelbiami Interneto svetainėje ar kituose socialinės žiniasklaidos kanaluose: naujienlaiškiuose, reklamose, programose ir kituose Travel on Spot priklausančiuose, naudojamuose ar valdomuose kanaluose. Travel on Spot turi teisę atmesti ar pašalinti tam tikrus atsiliepimus savo nuožiūra.
Jeigu vartotojas nurodys, kad tam tikras svečio pateiktas atsiliepimas jam buvo naudingas arba nenaudingas, ši informacija gali būti panaudota kartu su kitų vartotojų pateikta informacija, rūšiuojant ir nustatant svečių pateiktų atsiliepimų eilės tvarką.

Eiti į viršų⇑ 

Slapukai

Kas tai?

Slapukas yra nedidelis duomenų kiekis duomenų, kurį Interneto svetainė įdiegia vartotojo kompiuteryje.

Kam Interneto svetainei reikalingi slapukai?

Interneto tinklalapiai neturi atminties. Vartotojui naršant po skirtingus interneto puslapius jis nebus atpažįstamas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia tinklalapiui atpažinti naudojamą naršyklę. Dėl šios priežasties pagrindinė slapukų paskirtis yra prisiminti pasirinktis (svetainės kalbą, valiutą ir kt.). Slapukai taip pat padeda atpažinti į tą patį tinklalapį sugrįžusį vartotoją.

 

Eiti į viršų⇑

Slapukų naudojimas 

Interneto svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
Techniniai slapukai: siekdama vartotojams pateikti pažangią ir lengvai naudojamą svetainę, Travel on Spot naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti Interneto svetainę ir užtikrina tinkamą jos veikimą, o vartotojai gali prisijungti prie turimos paskyros ir tvarkyti savo užsakymus. Interneto svetainė tinkamai veikia tik dėl techninių slapukų.
Funkciniai slapukai: jie leidžia prisiminti vartotojų pasirinkimus ir efektyviau naudotis Interneto svetaine. Dėl šių slapukų Interneto svetainė prisimena anksčiau pasirinktą kalbą, valiutą, atliktas paieškas ar peržiūrėtas apgyvendinimo įstaigas. Šio tipo slapukai nėra būtini Interneto svetainei, tačiau jie leidžia patogiau naršyti.
Analitiniai slapukai: šio tipo slapukai naudojami siekiant geriau suprasti, kaip lankytojai naudojasi Interneto svetaine, ir pagerinti Interneto svetainės darbą. Renkami duomenys apima vartotojų peržiūrėtus tinklalapius, iš kokių susijusių tinklalapių vartotojai atėjo į Interneto svetainę ar kur išėjo, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, renkamą naršant po Interneto svetainę. Analitiniai slapukai taip pat naudojami internetinėms reklamos kampanijoms, siekiant analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems buvo parodyta internetinė reklama, įskaitant ir trečiųjų asmenų tinklalapiuose rodomas reklamas. Šiuo atveju yra renkama anonimiška informacija.
Komerciniai slapukai: šios rūšies slapukai naudojami skelbiant Travel on Spot reklamas kituose tinklalapiuose. Vadinamosios nukreipiamosios reklamos rodomos remiantis informacija apie vartotojų ieškotas kelionės kryptis, peržiūrėtas apgyvendinimo įstaigas ir rodytas kainas.

Eiti į viršų⇑

Slapukų gyvavimo laikas

Slapukai turi skirtingus gyvavimo ciklus. Ilgiausias kai kurių slapukų gyvavimo laikas yra penkeri metai skaičiuojant nuo pastarojo apsilankymo Interneto svetainėje. Visi slapukai bet kuriuo metu gali būti ištrinti iš vartotojo naršyklės.

Eiti į viršų⇑ 

Trečiųjų asmenų slapukai

Travel on Spot naudoja patikimų ir pripažintų internetinių reklamos ir rinkodaros įmonių paslaugas. Travel on Spot taip pat gali naudotis trečiųjų asmenų tiekėjais analitiniais tikslais. Siekiant šių tikslų būtina įdiegti ir trečiųjų asmenų slapukus.
Tiekėjai, kurių paslaugomis naudojasi Travel on Spot, yra įsipareigoję informuoti klientus apie savo vykdomą veiklą ir taikyti aukštus atsakingo verslo ir duomenų tvarkymo standartus.

Eiti į viršų⇑

Travel On Spot slapukų duomenų naudojimas

Naudoti Travel on Spot slapukus gali tik Travel on Spot. Trečiųjų asmenų įdiegtus slapukus kontroliuoja tretieji asmenys.

Eiti į viršų⇑

Slapukų parinkčių keitimas

Naudodami naršyklių (pvz., Internet Explorer, Safari, Firefox ar Chrome) nustatymus, vartotojai gali pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus. Nustatymų vieta naršyklės meniu priklauso nuo konkretaus naršyklės tipo. Surasti nustatymus galima pasitelkiant „Pagalbos“ funkciją.
Pasirinkus neleisti, kad tam tikri slapukai veiktų, kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali nebeveikti. Reklamos internete atsisakymas nereiškia, kad vartotojas apskritai daugiau nebematys internetinių reklamų ar kad vartotojo duomenys nebus naudojami reklamos ar rinkodaros tyrimams vykdyti. Toks atsisakymas reiškia, kad tinklai, kurių paslaugų buvo atsisakyta, daugiau neberodys pagal vartotojo naršyklės nustatymus ir naršymo ypatumus pritaikytų reklamų.

Eiti į viršų⇑ 

Tinklalapio rodikliai

Travel on Spot naudoja tinklalapio rodiklius. Tinklalapio rodiklis yra nedidelis vieno pikselio grafinis paveikslėlis, kuris į kompiuterį patenka kaip tinklalapio dalis arba kaip HTML elektroninis pranešimas. Tiesiogiai arba per kitus paslaugų teikėjus šie paveikslėliai naudojami kaip internetinė reklama arba siekiant sužinoti, ar vartotojas, kuriam rodoma reklama, atlieka užsakymą, stebėti partnerių tinklalapių konversiją, analizuoti vartotojų judėjimą ir optimizuoti siūlomas paslaugas.

 

Eiti į viršų⇑ 

Saugumas

Taikomos saugumo priemonės 

Vadovaudamasi Europos duomenų apsaugos įstatymu, Travel on Spot taiko specialias priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie asmeninių duomenų ar neteisėtai juos panaudoti.
Travel on Spot taiko verslo procedūras, saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie duomenų ir jų panaudojimą turimuose serveriuose, kurios leidžia apsaugoti vartotojų asmeninius duomenis.
Kredito kortelės duomenys, jeigu tai yra reikalinga užsakymui atlikti, saugomi ne ilgiau kaip 10 dienų. Vėliau duomenys yra visam laikui pašalinami iš Travel on Spot sistemų arba lieka saugomi tik pažeidimų prevencijai. Nurodyta taisyklė negalioja, jeigu vartotojas pasirenka saugoti kredito kortelės duomenis savo asmeninėje paskyroje.

Eiti į viršų⇑ 

Travel On Spot suteiktos asmeninės informacijos kontrolė

Vartotojas turi teisę peržiūrėti Travel on Spot apie jį turimą asmeninę informaciją. Tai galima padaryti siunčiant užklausą el. pašto adresu info@travelonspot.lt ir laiško pavadinime nurodant „Informacija apie asmeninius duomenis“ bei prisegant savo tapatybės kortelės / paso kopiją, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam paklausimui ir informacijos suteikimui.
Jeigu turima informacija apie vartotoją yra klaidinga ar pasenusi, jam to pageidaujant informacija bus atnaujinama. Vartotojo pageidavimu jis taip pat gali būti pašalintas iš Travel on Spot klientų duomenų bazės. Tokiu atveju prašymą reikia siųsti el. pašto adresu info@travelonspot.lt, laiško pavadinime nurodant „Prašymas pašalinti asmeninius duomenis“. Tam tikrą informaciją saugoti administravimo tikslais (pvz., pažeidimų prevencijai ir kt.) yra privaloma.
Vartotojas bet kuriuo metu gali ištrinti Travel on Spot interneto svetainėje turimą paskyrą, prie jos prisijungęs ir pasirinkęs paskyrą pašalinti.

Eiti į viršų⇑ 

Kita informacija 

Šios taisyklės ir paslaugų teikimas yra reguliuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokio pobūdžio ginčai, kylantys dėl šių taisyklių ir paslaugų teikimo, turi būti sprendžiami gera valia vykdant derybas tarp šalių. Nepavykus iškilusių nesutarimų išspręsti taikiai, ginčų sprendimas bus priskirtas Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai.
Originali lietuviška šių taisyklių versija gali būti išversta į kitas kalbas. Atsiradus prieštaravimų dėl šių taisyklių turinio ar jo interpretavimo arba neatitikimų tarp vertimo į bet kurią užsienio kalbą ir originalios lietuviškos versijos, turi būti vadovaujamasi originalia lietuviška šių taisyklių versija. Lietuvišką versiją galima rasti Interneto svetainėje arba ji gali būti nusiųsta tiesiogiai vartotojui, gavus raštišką prašymą tai padaryti.
Jei bet kuri šių taisyklių dalis yra pripažįstama arba dėl bet kokių priežasčių tampa negaliojančia, likusios dalys lieka galioti ir griežtai privaloma toliau jų laikytis.

Eiti į viršų⇑ 

Mūsų rekvizitai 

AB „Novaturas"
A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas
Įmonės kodas: 135567698
PVM mok. k.: LT355676917
Bankas: AB DNB bankas
SWIFT: AGBLLT2X 
A/s LT734010042500000826

El. paštas: info@travelonspot.lt 
www.travelonspot.lt

Informacija atnaujinta 2016-03-31

Eiti į viršų⇑