Lojalitātes programmas noteikumi

Travel On Spot lojalitātes programma tiek īstenota saskaņā ar šiem noteikumiem:

I. Dalība.

Jebkurš Travel On Spot klients, kurš ir iegādājies pakalpojumus mājas lapā www.travelonspot.lt (turpmāk – Travel On Spot ), var kļūt par Travel On Spot lojalitātes programmas dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks), saskaņā ar šīs lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumu, ka viņš nav jaunāks par 18 gadiem. Jebkurš klients, kurš izveido personīgo kontu mājas lapā www.travelonspot.lt, kļūst par lojalitātes programmas dalībnieku.

II. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Katru reizi, iegādājoties pakalpojumus no Travel On Spot, Dalībniekam tiek piešķirti lojalitātes punkti, kurus vēlāk varēs izmantot, pērkot citus pakalpojumus mājas lapā www.travelonspot.lt.

2.2. Lai saņemtu lojalitātes punktus par iegādātajiem pakalpojumiem, Dalībniekam ir jāizveido personīgais konts mājas lapā www.travelonspot.lt.

2.3. Lojalitātes punkti tiek uzglabāti Dalībnieka personīgajā kontā, ar nosacījumu, ka Dalībnieks iegādājas pakalpojumus, pierakstoties savā personīgajā Travel On Spot kontā.

2.4. Par Dalībnieku var kļūt persona, kura ir vismaz 18 gadus veca. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties lojalitātes programmā tikai ar savu vecāku, aizgādņu vai aizbildņu atļauju un to uzraudzībā. Gadījumā, ja tiks saņemta informācija, ka šī nepilngadīgā persona piedalās lojalitātes programmā bez vecāku, aizgādņu vai aizbildņu atļaujas, šī nepilngadīgā persona tiks izslēgta no lojalitātes programmas.

2.5. Personu dati, kuri kļūs zināmi, veidojot personīgo kontu mājas lapā www.travelonspot.lt, tiks izmantoti, lai Travel On Spot varētu izpildīt savas saistības, kuras ir atrunātas šajos noteikumos, kā arī lai sniegtu Dalībniekam informāciju par Travel On Spot pakalpojumiem. Personu datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

III. Punktu uzkrāšana.

3.1.Punkti tiek ieskaitīti un uzkrāti Dalībnieka personīgajā kontā, iepērkoties Travel On Spot.

3.2. Gadījumā, ja Travel On Spot pakalpojumus iegādājas vairāki cilvēki, lojalitātes punkti tiek piešķirti un ieskaitīti tās personas kontā, kura ir pierakstījusies kontā un caur kuras kontu tika veikts pasūtījums.

3.3. Dalībnieks var redzēt, cik daudz lojalitātes punktu ir uzkrāts, pierakstoties savā personīgajā kontā mājas lapā www.travelonspot.lt.

3.4. Lojalitātes punktu daudzums, kas tiek piešķirts, ir atkarīgs no iegādātā pakalpojuma vērtības. Piešķirto lojalitātes punktu daudzums ir ekvivalents 2 % no pasūtītā pakalpojuma cenas. Lojalitātes punkti tiek aprēķināti tikai veselos skaitļos, saskaņā ar matemātikas noteikumiem, t.i., gadījumā, ja 2 % no pakalpojuma cenas ir 1,40 EUR, tiek piešķirts 1 lojalitātes punkts, gadījumā, ja 2 % no pakalpojuma cenas ir 1,50 EUR, tiek piešķirti 2 lojalitātes punkti.

3.5.Dalībnieks, kurš izveido personīgo kontu mājas lapā www.travelonspot.lt, saņem 20 sākotnējos lojalitātes punktus. Travel On Spot klienti, kuri jau ir izveidojuši savu personīgo kontu, sākoties lojalitātes programmai, arī saņem 20 lojalitātes punktus, kurus var izmantot saskaņā ar šiem noteikumiem.

3.6. Lojalitātes punkti tiek piešķirti 10 dienu laikā no pēdējās pakalpojuma saņemšanas dienas, ar nosacījumu, ka Dalībnieks šajā periodā ir ierakstījis komentāru par nodrošināto pakalpojumu mājas lapā www.travelonspot.lt.

3.7. Par piešķirtajiem punktiem Dalībnieks tiks informēts caur e-pastu. Izveidojot personīgo kontu un kļūstot par lojalitātes programmas dalībnieku, Dalībnieks akceptē un piekrīt tam, ka paziņojums par piešķirtajiem lojalitātes punktiem un cita informācija par Travel On Spot lojalitātes programmu tiks nosūtīta uz Dalībnieka e-pasta adresi, kuru Dalībnieks ir norādījis, izveidojot personīgo kontu Travel On Spot.

3.8. Gadījumā, ja Dalībnieks 10 dienu laikā pēc ceļojuma beigām mājas lapā www.travelonspot.lt neuzraksta komentāru par saņemto pakalpojumu vai uzraksta komentāru vēlāk, lojalitātes punkti netiek piešķirti.

3.9. Ja Dalībnieks pakalpojumu iegādājas, nepierakstoties savā personīgajā kontā mājas lapā www.travelonspot.lt, lojalitātes punkti netiek piešķirti.

3.10. Lojalitātes punkti, kuri tiek uzkrāti viena Dalībnieka personīgajā kontā, netiek pārcelti citā Dalībnieka personīgajā kontā, taču savus lojalitātes punktus var izmantot, pierakstoties savā kontā, bet iegādājoties pakalpojumus citai personai.

IV. Uzkrāto punktu izmantošana.

4.1. Dalībnieks var izmantot uzkrātos lojalitātes punktus tikai, iegādājoties pakalpojumus Travel On Spot.

4.2. Lojalitātes punktus var izmantot, gan maksājot pilnu pakalpojumu maksu, gan arī maksājot par pakalpojumu pa daļām.

4.3. Lojalitātes punktus pirmo reizi var sākt izmantot un tie tiek aktivizēti no brīža, kad Dalībnieka kontā ir uzkrāti vismaz 30 lojalitātes punkti. Vēlāk lojalitātes punktus varēs izmantot, neatkarīgi no tā, cik daudz punktu atrodas Dalībnieka kontā.

4.4. Ja Dalībnieks vēlas norēķināties ar lojalitātes punktiem, viņam ir jāatzīmē, vai viņš ar lojalitātes punktiem vēlas apmaksāt visu pakalpojuma cenu vai tikai tās daļu, norādot, cik daudz punktus Dalībnieks vēlas izmantot.

4.5. Viens lojalitātes punkts ir ekvivalents atlaidei 1,00 EUR apmērā.

4.6. Uzkrātos lojalitātes punktus var izmantot 2 gadu laikā. Pēc 2 gadu termiņa notecējuma lojalitātes punkti, kuri netika izmantoti 2 gadu periodā, tiek dzēsti un tos vairs nevar izmantot.

4.7. Lojalitātes punktus nevar pārvērst naudā un nevar izmantot citiem mērķiem, kā tikai šo noteikumu punktā 4.1. norādītajam mērķim.

V. Noslēguma noteikumi.

5.1. Lojalitātes programmas organizētājs patur sev tiesības jebkurā laikā izbeigt lojalitātes programmu vai mainīt nosacījumus, kas atrunāti šajos noteikumos, par izmaiņām paziņojot mājas lapā www.travelonspot.lt. Šajā gadījumā Dalībnieks varēs izmantot lojalitātes punktus, kuri tika uzkrāti pirms lojalitātes programmas pārtraukšanas vai lojalitātes programmas izmaiņām, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.2. Dalībnieks jebkurā laikā var dzēst savu personīgo kontu un atteikties no dalības lojalitātes programma.

5.3. Lojalitātes programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Visas domstarpības vai nesaskaņas saistībā ar šo lojalitātes programmu tiks risinātas sarunu ceļā, saskaņā ar labas ticības principu. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīds tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.